Skip to main content

Đẩy mạnh việc thực hiện công tác thông tin cơ ở trong tình hình mới

Ngày 10/7/2017, Ban Thường vụ Huyện uỷ Yên Thế đã ban hành Kế hoạch số 43-KH/HU chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới” (gọi tắt là Chỉ thị 07).
Theo đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ yêu cầu việc các cấp uỷ đảng tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 07 và Kế hoạch số 43-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ tới chi bộ, hoàn thành trong tháng 8/2017.
Mục đích là tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ lãnh đạo, đảng viên và quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò và tác dụng của công tác thông tin cơ sở; thông qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của tổ chức, cá nhân để làm tốt công tác thông tin cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. 
Việc tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 07 phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, thiết thực, hiệu quả, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; đồng thời kịp thời đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, gây phương hại đến uy tín của Đảng, Nhà nước, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân, cản trở việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Nội dung tuyên truyền, cần làm rõ vị trí, vai trò và những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập trong công tác thông tin cơ sở thời gian qua; chỉ rõ nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trong đó cần tập trung làm rõ: Vị trí, vai trò và tác dụng của công tác thông tin cơ sở đối với việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đối với việc tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở cũng như việc cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết đến người dân trên địa bàn xã, thị trấn.
Những hạn chế, bất cập chủ yếu trong công tác thông tin cơ sở hiện nay, như: Nội dung thông tin còn đơn điệu, ít thiết thực, chưa được phổ cập rộng rãi đến người dân; phương thức truyền thông chủ yếu vẫn theo cách làm truyền thống, chưa theo kịp với xu hướng của thông tin, công nghệ và đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
 Tuyên truyền, quán triệt sâu sắc quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới được nêu trong Chỉ thị 07, trong đó tập trung tuyên truyền, giải thích như quan điểm của Đảng: Công tác thông tin cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới: Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ các phương tiện truyền thông hiện đại với cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết chế văn hóa - thông tin ở cơ sở hiện có và chương trình xây dựng nông thôn mới để làm tốt công tác thông tin cơ sở; bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, kiến thức cần thiết cho cuộc sống, lao động, sản xuất, kinh doanh của người dân ở địa bàn xã, thị trấn; đồng thời chủ động đấu tranh phản bác những thông tin xấu, độc, góp phần củng cố sự đoàn kết, đồng thuận ở cơ sở và từ cơ sở. 
Tuyên truyền, chỉ rõ trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin cơ sở; đồng thời chú trọng tuyên truyền phát hiện, nhân rộng những điển hình, nhân tố mới, những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở; đấu tranh, phê phán những biểu hiện tiêu cực, bưng bít thông tin hoặc thông tin không chính xác, gây cản trở việc triển khai thực hiện công tác thông tin cơ sở cũng như việc thực hiện quyền được thông tin và tiếp cận thông tin của công dân./.
 
 Việt Hà