Skip to main content

Cụm thi đua số 02 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký giao ước thi đua năm 2018

                       

 Thực hiện Quy định số 02-QĐ/BTGTU, ngày 03/3/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống tuyên giáo tỉnh Bắc Giang, Sáng ngày 06 tháng 02 năm 2018 tại phòng
 họp tầng 3 Huyện ủy Yên Thế, cụm thi đua số 2 Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bắc Giang gồm Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các huyện Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động.
Đến dự Hội nghị về phía Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang có các đồng chí, đồng chí: Trịnh Đình Dũng- Trưởng phòng Lý luận chính trị Lịch sử Đảng, đồng chí Nguyễn Trí Công - Trưởng Phòng CT05 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo, chuyê
n viên Ban Tuyên giáo, Trung tâm BDCT các huyện: Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động..
Năm 2018, cụm thi đua số 2 thống nhất giao ước thi đua, quyết tâm thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu thi đua công tác tuyên giáo và công tác bồi dưỡng chính trị của Đảng, với những nội dung chủ yếu như: Tham mưu, tổ chức
, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung, chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; của Huyện uỷ các huyện ; tổ chức đăng ký, phát động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, đồng thời phát động các phong trào thi đua trong cơ quan, đơn vị. Các phong trào thi đua phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp thi đua hiệu quả, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị. Thực hiện tốt các phong trào thi đua về các mặt của công tác tuyên giáo gồm: tuyên truyền kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, bồi dưỡng giáo dục chính trị, lý luận chính trị và lịch sử Đảng, thông tin công tác tuyên giáo, khoa giáo, văn hóa văn nghệ; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
Mục tiêu phấn đấu chung: 100% các đơn vị hoàn thành xuất sắc toàn diện các mục tiêu đã đăng ký. Phấn đấu Cụm thi đua số 2 có 8/8 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 07 tập thể và 08 cá nhân được Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng.
Cùng ngày lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo, Trung tâm BDCT các huyện Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động thuộc cụm thi đua số 2 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đi thăm cây Lim xanh trên 1.100 năm tuổi tại bản Nghè và mô hình chè xanh bản Ven thuộc xã Xuân Lương./.
 
Nông Tuyển