Skip to main content

Công tác tham mưu, chỉ đạo giúp việc Huyện ủy tuyên truyền truyền thống lịch sử yêu nước và cách mạnh của huyện

Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Ban Thường vụ Huyện uỷ thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống của ngành đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân từ đó nhận thức của cấp ủy, chính quyền về việc biên soạn lịch sử mang lại hiệu quả thiết thực. 
Tháng 10/2004, Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành quyết định về việc kiện toàn Ban biên soạn bài giảng lịch sử Đảng bộ huyện Yên Thế. Ban biên soạn có nhiệm vụ biên soạn tài liệu giảng dạy cho Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện và cho các nhà trường trong huyện. Ban biên soạn do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm Trưởng ban. Năm 2008, 03 tập tài liệu giảng dạy lịch sử Đảng bộ huyện đã hoàn thành gồm: Tài liệu giảng dạy lịch sử địa phương dùng cho học sinh khối THCS; Tài liệu giảng dạy lịch sử địa phương dùng cho học sinh khối THPT; Tài liệu giảng dạy lịch sử địa phương dùng cho Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Sau khi hoàn thành Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch và ra quyết định đưa tài liệu Lịch sử Đảng bộ huyện vào giảng dạy tại Trung tâm BDCT huyện, Trung tâm GDTX- Dạy nghề, Trường Trung cấp nghề Miên núi Yên Thế, các trường THPT và THCS trên địa bàn huyện. Việc giảng dạy đi vào nền nếp và đạt kết quả tốt.
Năm 2013, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết về việc tái bản, bổ sung cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Yên Thế giai đoạn 1930-1995 và biên tập mới giai đoạn 1996-2015; đến tháng 8/2015, cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện hoàn thành việc in ấn và chính thức được phát hành tới bạn đọc đúng vào dịp Đảng bộ huyện tổ chức Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. 
Để giúp cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là học viên Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, học sinh các trường THPT, THCS trên địa bàn huyện hiểu rõ hơn vùng đất, con người và truyền thống của Đảng bộ Yên Thế; đồng thời làm tài liệu tuyên truyền giáo dục truyền thống quê hương cho các thế hệ trẻ học tập, Ban Thương vụ Huyện ủy đã ra Quyết định thành lập Ban biên soạn tài liệu giảng dạy Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1995-2015. Kết quả, đến nay 03 tập tài liệu giảng dạy Lịch sử Đảng bộ huyện dùng cho khối THCS, THPT, Trường Trung cấp Nghề miền núi Yên Thế, Trung tâm BDCT huyện đã hoàn thành, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang đã tiến hành thẩm đinh. Tập giảng sẽ đưa vào giảng dạy cho các đối tượng từ năm học 2017- 2018.
Ngoài ra để tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo Đài truyền thanh-Truyền hình huyện tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền lịch sử địa phương trên hệ thống truyền thanh, truyền hình nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước và của địa phương. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Cựu chiến binh huyện thường xuyên chỉ đạo hệ thống các trường học, hội cựu chiến binh các xã, thị trấn tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống, thăm quan, tìm hiểu các di tích lịch sử trên địa bàn huyện cho các em học sinh, thanh niên nhân các ngày kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước, địa phương. 
Nhân dịp lễ hội Yên Thế 16/3 hàng năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Tổ chức lễ hội; in ấn trên 2.000 tờ rơi giới thiệu về lễ hội, gửi đến du khách thập phương. Thông qua đó giúp du khách có thêm nhiều thông tin về lễ hội cũng như những di tích lịch sử trên địa bàn huyện.
Năm 2015, Ban Thường vụ Huyện ủy có kế hoạch xây dựng Đề án trưng bày tại Nhà Truyền thống huyện Yên Thế; đến nay đã hoàn thành các hạng mục Nhà trưng bày truyền thống huyện Yên Thế vào đưa vào sử dụng từ tháng 9/2017. Qua đó góp phần, tuyên truyền giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, tuyên truyền giới thiệu và quảng bá với du khách về thăm huyện, những hình ảnh và truyền thống nổi bật qua các thời kỳ; từ đó tiếp bước cha anh xây dựng quê hương Yên Thế xứng danh với truyền thống anh hùng.
Công tác tham mưu chỉ đạo việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện được quan tâm chỉ đạo và đã đạt được kết quả tốt; đến nay, 02 đảng bộ lực lượng vũ trang là Công an, Quân sự huyện đã phát hành cuốn lịch sử đảng bộ, 05 cơ quan Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Cơ quan Ủy ban kiểm tra, Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy, Bệnh viện đa khoa huyện đã xây dựng được cuốn kỷ yếu; 01 đơn vị hoàn thành việc biên soạn lịch sử ngành (Công ty Lâm nghiệp Yên Thế). 
Công tác tham mưu chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức sưu tầm tư liệu, tiến hành biên soạn cuốn lịch sử đảng bộ các xã, thị trấn đạt kết quả cao; tới nay đã có 21/21 đảng bộ xã, thị trấn xuất bản cuốn lịch sử địa phương. 
Nhìn chung, các công trình lịch sử đã xuất bản đảm bảo tính Đảng, tính khoa học, đồng thời thể hiện rõ những nét đặc thù, độc đáo riêng của từng địa phương, đơn vị, góp phần làm rõ thêm lịch sử của Đảng bộ huyện. Nhiều công trình đã tổng kết thực tiễn lịch sử và kinh nghiệm của địa phương, của ngành, góp phần quan trọng đối với công tác tư tưởng, lý luận, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh trong sự nghiệp đổi mới.
Trước những yêu cầu cấp thiết của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới và từ thực trạng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương trong thời gian qua, để tiếp tục thực hiện tốt công tác nghiên cứu, biên soạn và giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương trong thời gian tới, chúng tôi đề xuất một số giải pháp cụ thể sau:
Một là, Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng nói chung; việc quán triệt và nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về Chỉ thị 15 của Ban Bí thư; các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử Đảng bộ địa phương và các ngành, đoàn thể tỉnh. Mục đích của việc nghiên cứu, tổng kết lịch sử Đảng là làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ con đường cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, làm rõ lý luận và thực tiễn về xây dựng Đảng, góp phần vào công tác chính trị, tư tưởng, lý luận của Đảng hiện nay.
Hai là, công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử phải được quan tâm đặc biệt. Các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp đồng bộ trong việc tuyên truyền, giáo dục lịch sử bằng nhiều hình thức như: thông qua các buổi tuyên truyền, lồng ghép những câu chuyện có ý nghĩa lịch sử, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho hiện tại; củng cố vai trò hệ thống bảo tàng, trung tâm văn hóa, nhà văn hóa địa phương; phát huy tác dụng giáo dục của các di tích lịch sử; đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục lịch sử trong các trường học, trung tâm bồi dưỡng chính trị, và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Ba là, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác nghiên cứu lịch sử Đảng. Đây là vấn đề then chốt có tính quyết định. Phải lựa chọn những cán bộ có tâm huyết, có trình độ nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên được phân công nhiệm vụ công tác này. Vì vậy, để nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương cần tập trung đào tạo, bồi dưỡng lực lượng cán bộ làm công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng.
Bốn là, xác định vai trò quan trọng của việc sưu tầm, xác minh và thẩm định tư liệu. Mục đích của biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương không những khôi phục lại bức tranh lịch sử, tái hiện lại quá trình lịch sử, làm sống lại quá khứ, mà còn khám phá ra bản chất, quy luật của lịch sử, rút ra kinh nghiệm. Muốn vậy nguồn tư liệu cần được tiến hành xác minh, thẩm tra và nghiên cứu cẩn thận, chu đáo./.
 
Nông Tuyển