Skip to main content

Công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên

Hiện nay toàn đảng bộ huyện có 4.928 đảng viên, trong đó miễn sinh hoạt là 738 đảng viên, số đảng viên còn lại (4190 đảng viên), nhìn chung đều được các chi bộ quản lý khá tốt và phân công công tác theo năng lực và sở trường của mỗi đảng viên, qua đó góp phần nâng cao vai trò, vị trí và tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên... Tuy nhiên, qua kiểm tra, giám sát công tác Tổ chức xây dựng Đảng hằng năm, việc phân công công tác cho đảng viên thể hiện trong quy chế làm việc của chi bộ chưa được thể hiện rõ, còn chung chung; trước khi phân công, chưa có sự xem xét kỹ về điều kiện, hoàn cảnh, khả năng thực hiện của đảng viên; một số chi uỷ còn lúng túng trong phân công nhiệm vụ cho số đảng viên về nghỉ hưu, mất sức; một số nơi chưa thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; còn có chi bộ không thể hiện việc phân công công tác cho đảng viên trong quy chế làm việc mà chỉ thông qua nội dung cuộc họp chi bộ; có chi bộ chưa điều chỉnh việc phân công công tác cho đảng viên khi đảng viên đã thay đổi vị trí công tác hoặc đã chuyên công tác; việc quản lý đảng viên của một số chi bộ còn hạn chế, có đảng viên bỏ sinh hoạt 3 tháng hoặc không đóng đảng phí  03 tháng không có lý do; việc phát hiện đảng viên có dấu hiệu vi phạm chưa kịp thời... Do đó việc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi đảng viên trong các kỳ sinh hoạt chi bộ chưa đảm bảo, còn sót việc, sót nhiệm vụ, do đó đã ảnh hưởng nhất định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân đảng viên cũng như nhiệm vụ chung của chi bộ...
Do đó, công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu trong công tác, trong cuộc sống của mỗi đảng viên; nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên phải được thực hiện một cách nghiêm túc, đúng người, đúng việc, thông qua việc phân công công tác giúp cho tổ chức đảng tăng cường quản lý và đánh giá đảng viên được chặt chẽ, khoa học và chính xác hơn. Qua đó đảng viên được phân công nhiệm vụ sẽ đáp ứng được yêu cầu đề ra đã góp phần tích cực nâng cao năng lực, trình độ, nhận thức trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Để tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng đặc biệt là xây dựng đội ngũ đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay, công tác quản lý, phân công công tác cho đảng viên trong thời gian tới, các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong Đảng bộ Huyện cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:
Một là, các cấp ủy cơ sở, chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể trong công tác quản lý và phân công công tác cho từng đảng viên trong chi bộ; việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên phải đảm bảo phù hợp với trình độ, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, sở trường công tác và năng lực thực tế của từng đảng viên; đồng thời tạo điều kiện, động viên, hướng dẫn đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ do chi bộ phân công. Để làm tốt công tác này các cấp ủy cơ sở quán triệt cho đảng viên nhận thức rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa của việc quản lý, phân công công tác cho đảng viên; giúp đảng viên thấy được việc thực hiện tốt công tác này chính là góp phần quan trọng xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM. 
Hai là, ngay từ đầu nhiệm kỳ đại hội chi bộ, các chi bộ xây dựng quy chế làm việc của chi bộ; tăng cường vai trò của cấp ủy, bí thư chi bộ trong quản lý và phân công công tác cho đội ngũ đảng viên ở chi bộ. Phân công công tác cho từng đảng viên theo đặc điểm tình hình của chi bộ và theo năng lực thực tế và sở trường công tác của đảng viên để phát huy hiệu quả công việc và phải được thể hiện trong quy chế làm việc của chi bộ. Đồng thời kịp thời điều chỉnh việc phân công công tác cho đảng viên khi đảng viên thay đổi vị trí công tác hoặc đã chuyển công tác.
Ba là, hằng năm, đảng bộ cơ sở chỉ đạo và rà soát lại tình hình việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên của các chi bộ; 100% chi bộ trực thuộc tiến hành xem xét và có nghị quyết phân công lại nhiệm vụ đối với đảng viên, bảo đảm tất cả đảng viên đều được phân công nhiệm vụ. Nhiệm vụ phân công cho đảng viên vừa có những nhiệm vụ mang tính cố định, vừa có khoảng mở để bổ sung nhiệm vụ đột xuất, nhiệm vụ mang tính thời điểm; mặt khác khi tiến hành phân công, yêu cầu chi ủy chủ động tìm hiểu, nắm chắc tâm tư, hoàn cảnh của từng đảng viên để phân công nhiệm vụ cho phù hợp. 
Bốn là, sau phân công, chỉ đạo tất cả đảng viên phải chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và đề ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ; chi bộ cần thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và kịp thời giúp đỡ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với các đảng ủy cơ sở cần xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra thường xuyên đảm bảo việc phân công của chi bộ cũng như thực hiện của đảng viên đi vào nền nếp, đạt hiệu quả cao. 
Năm là, hằng tháng, trong sinh hoạt chi bộ căn cứ nhiệm vụ được phân công của mỗi đảng viên, cấp ủy chi bộ yêu cầu từng đảng viên báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, đảng viên trong chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến, đồng chí chủ trì hội nghị căn cứ việc thảo luận và báo cáo của mỗi đảng viên kết luận việc thực hiện nhiệm vụ phân công công tác đối với đảng viên trong chi bộ.
Sáu là, hằng năm, các chi bộ xây dựng nghị quyết chuyên đề về quản lý, phân công công tác cho đảng viên, thông qua việc sinh hoạt chi bộ để làm tốt công tác này, đặc biệt cần chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng làm cho đảng viên có ý thức rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, phát huy được vai trò tiền phong gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên. Mục đích hoạt động này là tạo ra những nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên để góp phần hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng, vừa giúp đảng viên có cơ hội, điều kiện thể hiện mình và đóng góp vào công việc, nhiệm vụ chung của tổ chức đảng.
Bảy là, các cấp ủy thường xuyên chỉ đạo công tác kiểm tra việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết, Điều lệ Đảng, trọng tâm là các nội dung xây dựng chi bộ TSVM, chú trọng nội dung quản lý, phân công công tác cho đảng viên, có biện pháp chỉ đạo cụ thể, uốn nắn kịp thời những hạn chế, thiếu sót của tổ chức đảng và xử lý những đảng viên ý thức tổ chức kỷ luật kém, vi phạm quy định Điều lệ Đảng... góp phần nâng cao chất lượng đảng viên. Thường xuyên có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa cấp uỷ cơ sở nơi đảng viên công tác với cấp uỷ nơi đảng viên cư trú để nắm bắt tình hình đảng viên thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
Tám là, tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng cho các đồng chí cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. 
Chín là, định kỳ sơ, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác quản lý, phân công công tác cho đảng viên, kịp thời biểu dương nơi làm tốt, hướng dẫn những nơi làm chưa tốt, khắc phục khuyết điểm, hạn chế, đề ra phương hướng nhiệm vụ phù hợp với từng thời điểm, từng chi bộ. Đồng thời, phân công công tác cho đảng viên còn là căn cứ để vừa xem xét, đánh giá, phân loại đảng viên, vừa là cơ sở để xem xét, đánh giá khả năng lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng, mà trước hết là của chi bộ./. 
 
Đức Thanh