Skip to main content

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Thế đổi mới và nâng cao chất lượng tham mưu với cấp ủy huyện lãnh đạo công tác tư tưởng của Đảng bộ

Công tác tư tưởng là một bộ phận chủ yếu cấu thành và có tầm quan trọng hàng đầu, có ảnh hưởng trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng cũng như trong mọi hoạt động lãnh đạo của Đảng; là một trong những phương thức lãnh đạo, nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị. Làm tốt công tác tư tưởng là tiền đề đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội; đồng thời, thông qua công tác này mà chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thấm sâu vào cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Nhận thức sâu sắc vấn đề trên, trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực đổi mới nội dung và phương pháp công tác, tập trung vào các giải pháp tham mưu giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo công tác tư tưởng trên địa bàn, tạo ra sức mạnh tổng hợp, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần quan trọng cho ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
Một số kết quả nổi bật: Thứ nhất,  đổi mới, nâng cao hiệu quả việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo hướng thiết thực; tập trung vào những vấn đề lớn, cốt lõi, những giải pháp chủ yếu, sát với tình hình địa phương, đơn vị. Xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng, quyết định hiệu quả việc đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống; là một trong những giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực tiễn cho thấy, khi thường trực cấp uỷ, đồng chí bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết, trực tiếp tham gia truyền đạt nghị quyết được coi là một giải pháp quan trọng nhằm đổi mới nâng cao chất lượng học tập nghị quyết của Đảng. Ban Tuyên giáo đã kịp thời sưu tầm tài liệu, hướng dẫn các chi, đảng ủy cơ sở thực hiện; tham mưu tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết. Đặc biệt trong 2 năm qua, đã tham mưu tổ chức tốt việc học tập nghị quyết bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu của huyện và các xã, thị trấn. Kịp thời tham mưu Huyện ủy sơ kết hơn 2 năm thực hiện Kế hoạch số 18-KH/HU về công tác tư tưởng của Đảng bộ huyện giai đoạn 2016-2020; sơ kết, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng như: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sơ kết 2 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội giai đoạn 2016-2020... 
Thứ 2, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy. Hàng tháng, chỉ đạo Tổ Du luận xã hội huyện tổ chức giao ban cộng tác viên dư luận xã hội, xác minh việc cung cấp thông tin dư luận phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổng hợp báo cáo tình hình dư luận xã hội hàng tuần. Nhiều nội dung phản ánh có tính thời sự, nhạy cảm và có tác động lớn đã được Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xem xét, xử lý kịp thời. Thông tin phản ánh đã tập trung vào nhiều vấn đề, sự kiện quan trọng có tính thời sự, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, như: Việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; pháp luật Nhà nước; công tác đền bù giải phóng mặt bằng để làm đường giao thông, xây dựng các khu dân cư tập trung, xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường; thực hiện chính sách xã hội; tình hình tôn giáo, đất đai, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo… Nét nổi bật của các hoạt động tuyên truyền, điều tra, nắm bắt dư luận xã hội trong thời gian qua là đã có sự tham gia vào cuộc trực tiếp, tích cực của các ban, ngành, đoàn thể huyện, các chi, đảng ủy cơ sở phối hợp tuyên truyền về các sự kiện, các vấn đề lớn quan trọng, góp phần tích cực vào định hướng dư luận cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện.
Thứ 3,  tăng cường cung cấp thông tin có định hướng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngày nay, sự bùng nổ thông tin nhất là trên mạng Internet làm cho các sự kiện, hiện tượng được lan truyền nhanh chóng, mọi người có thể tiếp cận, cập nhật thông tin từ nhiều nguồn, nhiều phương tiện khác nhau ở mọi lúc, mọi nơi. Trong đó có cả những thông tin tốt - xấu, đúng - sai, thậm chí cả thông tin xuyên tạc, vu khống mà các thế lực thù địch, những kẻ xấu lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền, kích động chống phá Đảng, nhà nước, thì việc tăng cường cung cấp thông tin có định hướng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân là lĩnh vực quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng bộ hiện nay. Yêu cầu đặt ra là phải xử lý và kịp thời cung cấp thông tin định hướng giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu đúng bản chất vấn đề, các sự kiện quan tâm bằng các thông tin chuẩn xác, có sức thuyết phục, tránh việc phân tâm, hoài nghi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực tiễn đã cho thấy, công tác tuyên truyền miệng là một hình thức đặc thù, không chỉ là nội dung mà còn là phương thức để tạo sự thống nhất trong Đảng, đoàn kết nội bộ, đồng thời cũng là biện pháp hữu hiệu chống lại những thông tin sai lệch, thất thiệt hiện nay. Hằng tháng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị thông tin báo cáo viên, định kỳ hàng quý tham mưu với Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị thông tin lãnh đạo để cung cấp thông tin, các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế; về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...; mỗi tháng biên tập và phát hành 550 cuốn Bản tin Yên Thế, cấp 570 cuốn Thông tin nội bộ của tỉnh phục vụ sinh hoạt chi bộ và các đoàn thể.
Tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo, kiện toàn Ban Chỉ đạo 94 về đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; duy trì tốt chế độ họp BCĐ, Tổ giúp việc BCĐ, chế độ thông tin, báo cáo... đảm bảo không bị động, bất ngờ trước các thông tin, quan điểm sai trái, bịa đặt, xuyên tạc của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chống phá Đảng, Nhà nước ta.
Từ những kết quả đạt được trong thời gian qua, ngành Tuyên giáo của huyện từng bước khẳng định vai trò, vị thế trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện, đây là nền tảng tạo sức mạnh tổng hợp, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra.
Từ tình hình thực tiễn của huyện và trước yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn mới, nhiệm vụ của công tác tư tưởng sẽ khác hơn so với trước, vì có nhiều vấn đề đặt ra đòi hỏi ngành Tuyên giáo của Đảng bộ huyện phải phấn đấu cao hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả về nội dung và phương thức trong việc bảo vệ vững chắc trận địa chính trị tư tưởng của Đảng, tạo sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong nhân dân. Điều đó cũng có nghĩa đòi hỏi công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên cần được đặt lên hàng đầu và đi trước một bước. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy trong công tác tư tưởng, thời gian tới Ban Tuyên giáo Huyện ủy và ban tuyên giáo các chi, đảng ủy cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm là: Chủ động, nhạy bén, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương để triển khai có trọng tâm các lĩnh vực công tác theo phương châm “phù hợp, thiết thực, hiệu quả”. Chú trọng nâng cao năng lực dự báo tình hình, chất lượng nắm bắt dư luận xã hội để tham mưu kịp thời giúp cấp ủy xử lý các tình huống, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Tiếp tục đổi mới việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tập trung tuyên truyền, kịp thời định hướng công tác tư tưởng, hoạt động báo chí trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên của huyện và cơ sở; tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng cuốn Bản tin Yên Thế để phục vụ tốt hơn yêu cầu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, tập trung hướng về cơ sở, nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn; chủ động đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hoà bình”, phê phán, phản bác những thông tin sai, xấu độc trên internet, mạng xã hội của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá; đẩy mạnh đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” về tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời tăng cường tuyên truyền, cổ vũ nhân rộng những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần động viên khích lệ hướng tới những giá trị nhân văn tốt đẹp. Làm tốt hơn nữa cầu nối giữa nhân dân với Đảng, giữa Đảng với nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo của Đảng bộ huyện có đủ năng lực chuyên môn, vững vàng bản lĩnh chính trị, tâm huyết với công việc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hoá của Đảng./.
 
                                                                           Việt Hà