Skip to main content

Ban Pháp chế - HĐND huyện thực hiện tốt chức năng giám sát

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, Quy chế làm việc của Ban Pháp chế - HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Chương trình công tác năm 2017; dưới sự điều hòa phối hợp của Thường trực HĐND huyện, năm 2017 Ban Pháp chế HĐND huyện đã nỗ lực, cố gắng phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Với chức năng là cơ quan của Hội đồng nhân dân huyện; trong năm, Ban Pháp chế đã tổ chức 04 Hội nghị thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết, Đề án, Nhiệm vụ lớn của huyện để trình các kỳ họp HĐND huyện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Tại 02 kỳ họp định kỳ (kỳ 4, kỳ 7) của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 – 2017, Ban đã tiến hành thẩm tra, giám sát qua báo cáo đối với UBND huyện và các ngành Tòa án, Viện Kiểm sát, Chi cục Thi hành án dân sự; qua đó đã có những ý kiến kiến nghị với UBND huyện và các ngành đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên địa bàn huyện. Tại kỳ 5, kỳ 6 (kỳ bất thường), Ban đã tiến hành thẩm tra 02 Đề án (Đề án công nhận xã Bố Hạ đạt tiêu chí đô thị loại V và Đề án nhập xã Bố Hạ vào thị trấn Bố Hạ) và 01 Nhiệm vụ (Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung mở rộng thị trấn Cầu Gồ, Yên Thế đến năm 2035). Thẩm tra kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri của UBND huyện và kết quả thực hiện lời hứa của các trưởng phòng, ngành được chủ tọa kỳ họp thứ 3, kỳ họp thứ 4 trao đổi, chất vấn. Với hoạt động thẩm tra qua báo cáo, Ban Pháp chế đã giúp HĐND huyện và cử tri nhận thấy sự quyết tâm, sự cố gắng và tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo UBND huyện; các ngành, cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn đối với việc xem xét, giải quyết các vấn đề đang được cử tri quan tâm. Các Đề án, Nhiệm vụ được UBND huyện xây dựng đảm bảo phù hợp quy hoạch, định hướng phát triển của tỉnh, huyện, được nhân dân đồng tình ủng hộ và đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Các cấp, các ngành trong toàn huyện đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; góp phần từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Nghị quyết các kỳ họp HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã đề ra.
Căn cứ Kế hoạch số 248/KH-HĐND, ngày 30/12/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về thực hiện Chương trình giám sát năm 2017; Ban Pháp chế đã xây dựng Chương trình giám sát, khảo sát của Ban năm 2017; ban hành Quyết định thành lập 03 Đoàn giám sát tiến hành giám sát 03 chuyên đề tại 13 xã, thị trấn và 06 phòng, ban, cơ quan, đơn vị trong huyện. Cụ thể là: Giám sát về tình hình xét xử án dân sự và công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 – 2016; Giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện Luật tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 – 2016; Giám sát việc ban hành và tổ chức thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện giai đoạn 2014 – 2016. Sau mỗi đợt giám sát, Ban đều có các ý kiến kiến nghị, đề xuất với các cơ quan chức năng có thẩm quyền và đơn vị chịu sự giám sát nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và chất lượng quản lý nhà nước đối với từng chuyên đề giám sát.
Thực hiện  nhiệm vụ do Thường trực HĐND giao, Ban đã tham gia tích cực 04 chuyên đề giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND huyện. Cụ thể là: “Giám sát việc triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức; việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền, xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế hoạt động và quy chế làm việc của chính quyền, các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện”; “Giám sát việc triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính; “cơ chế một cửa”, “một cửa liên thông” trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 – 2017”; “Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử ụng công chức, viên chức, lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện giai đoạn 2012 – 2017” và “Khảo sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Sổ liên lạc điện tử tại các Trường học bậc học phổ thông trên địa bàn huyện năm học 2016 – 2017”. Tại các buổi giám sát, Ban tích cực đóng góp ý kiến, kiến nghị với đơn vị chịu sự giám sát và kết thúc đợt giám sát Ban đều có ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát để đảm bảo tính chặt chẽ, hiệu quả, phản ánh khách quan, trung thực về kết quả giám sát chuyên đề. 
Thực hiện tốt chức năng giám sát và hoàn thành xuất sắc Chương trình, kế hoạch trong năm; Ban Pháp chế - HĐND huyện tiếp tục được Thường trực HĐND huyện đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng huyện xét, khen thưởng đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Hội đồng nhân dân năm 2017; cá nhân đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện được huyện tặng Giấy khen; qua đó Ban đã  góp phần cùng với Thường trực HĐND huyện và Ban Kinh tế - xã hội huyện thực hiện tốt vai trò của cơ quan dân cử và trách nhiệm của người đại biểu HĐND trên địa bàn huyện../.
 
                                                            Tuyết Thanh