Skip to main content

“Ban Pháp chế HĐND huyện đổi mới công tác giám sát, khảo sát chuyên đề để nâng cao hiệu quả hoạt động”

Khoản 1- Điều 108, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương (TCCQĐP) năm 2015, quy định “Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực thi hành Hiến pháp và pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính ở địa phương”.
Và tại Điều 109 - Luật TCCQĐP năm 2015 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban của Hội đồng nhân dân như sau: 
1. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
2. Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.
3. Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp trong các lĩnh vực phụ trách; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách.
4. Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.
5. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân.
6. Ban của Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân; trong thời gian Hội đồng nhân dân không họp thì báo cáo công tác trước Thường trực Hội đồng nhân dân.
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ Luật giao và thực hiện Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Quy chế hoạt động của Ban; Ban Pháp chế đã xác định: Giám sát là một trong những hoạt động quan trọng của HĐND các cấp, đây là chức năng đã được quy định tại Điều 113-Hiến pháp năm 2013, tại các Điều 19, 26, 33 - Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Quốc hội đã ban hành riêng một đạo luật để điều chỉnh hoạt động này - Đó Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015.
Giám sát là việc đồng hành cùng các cơ quan nhà nước, các đơn vị thực thi nhiệm vụ pháp luật, trên cơ sở thực tiễn để quan sát, theo dõi, kiểm tra xem việc đó có thực hiện đúng theo chương trình, kế hoạch, quy định pháp luật hay không, nhằm góp phần thúc đẩy, phát huy hiệu quả việc huy động và sử dụng các nguồn lực, góp phần đạt mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương. 
Theo đó, năm 2018 Ban Pháp chế HĐND huyện đã xây dựng Kế hoạch, lựa chọn giám sát, khảo sát những nội dung có trọng tâm trọng điểm, những vấn đề quan trọng được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm và thực hiện có hiệu quả; kết quả giám sát được báo cáo tại kỳ họp, truyền thanh trực tiếp, rộng rãi, được dư luận xã hội quan tâm và đánh giá cao. Cụ thể, Ban đã xây dựng và tiến hành giám sát 02 chuyên đề, khảo sát 01 chuyên đề:“Giám sát tình hình chấp hành và thực thi pháp luật trên lĩnh vực kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 - 2017 ” tại Tân Sỏi, Tân Hiệp, Công an, Viện kiểm sát nhân dân huyện; Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện khóa XXI. Cụ thể là: “Giám sát việc quản lý, sử dụng và chỉ đạo khắc phục, sữa chữa và nâng cấp các hệ thống kênh mương tưới tiêu trên địa bàn huyện phục vụ sản xuất cho người dân” tại 05 xã: Hương Vỹ, Tân Hiệp, Đồng Lạc, Tiến Thắng, An Thượng, 02 cơ quan đơn vị: Phòng Nông nghiệp &PTNT huyện, Xí nghiệp KTCTTL Yên Thế; Khảo sát việc thực hiện lời hứa với cử tri tại kỳ họp thứ 7 – HĐND huyện khóa XXI trong việc “Chỉ đạo và tổ chức thực hiện hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến tháng 8/2018” tại 08 xã, thị trấn (An Thượng, Tiến Thắng, Đông Sơn, Đồng Hưu, TT Cầu Gồ, Phồn Xương, Tam Tiến, Đồng Vương) và 02 cơ quan chuyên môn trực tiếp tham mưu giúp UBND huyện (phòng LĐTB&XH, phòng Kinh tế& Hạ tầng - Phó Ban Chỉ đạo).
Sau mỗi đợt giám sát, khảo sát Ban đều có các ý kiến kiến nghị, đề xuất với các cơ quan chức năng có thẩm quyền và đơn vị chịu sự giám sát nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và chất lượng quản lý nhà nước đối với chuyên đề giám sát. Qua đó các cơ quan chức năng, các đơn vị được giám sát, khảo sát đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến kiến nghị của Ban, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Điển hình, trong chuyên đề “Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện khóa XXI trong việc quản lý, sử dụng và chỉ đạo khắc phục, sữa chữa và nâng cấp các hệ thống kênh mương tưới tiêu trên địa bàn huyện”; sau giám sát Phòng Nông nghiệp &PTNT huyện đã tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý và sử dụng nguồn cấp bù thủy lợi phí tại các xã (thị trấn), tăng cường chỉ đạo nâng cấp, tu sửa các kênh mương nội đồng đã bị xuống cấp để phục vụ sản xuất, tưới tiêu; Ban Giám đốc Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Yên Thế đã tích cực, trách nhiệm trong thực hiện các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế mà cử tri quan tâm. Cụ thể là, đối với các tuyến kênh bị xuống cấp, như tuyến kênh chính hồ suối Cấy, tuyến kênh N8 hồ Suối Cấy, kênh Chính Giữa đoạn chảy qua xã Đồng Lạc, kênh đập II hồ Hồng Lĩnh thuộc địa bàn xã An Thượng… Ban Giám đốc Xí nghiệp đã từng bước xây dựng kế hoạch dự toán kinh phí trình Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương đầu tư sửa chữa…
Có thể thấy rằng, sau mỗi đợt giám sát, khảo sát theo chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện, UBND huyện, các ngành, cơ quan, đơn vị, UBND xã (thị trấn) ngày càng nêu cao tinh thần trách nhiệm và quyết tâm, có nhiều cố gắng trong việc xem xét, giải quyết các vấn đề được cử tri quan tâm. 
Và với sự nỗ lực cố gắng trong đổi mới hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề, năm 2018 Ban Pháp chế HĐND và cá nhân đồng chí Phó Ban Pháp chế HĐND huyện đã được đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng huyện xét, khen thưởng tại kỳ họp thứ 10 – HĐND huyện khóa XXI.
Tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm cao, tư duy đổi mới sáng tạo và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, quê hương Yên Thế sẽ ngày càng dân chủ, công bằng, giàu đẹp, văn minh; góp phần cùng cả nước xây dựng nước Việt Nam “liêm chính, kiến tạo, minh bạch, dám hành động”./.
 
 
Tuyết Thanh