Skip to main content

95,2% số nhiệm vụ đã đăng kí của người đứng đầu hoàn thành vượt kế hoạch

Năm 2017, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn huyện đã cụ thể hóa 05 nhiệm vụ chung và lựa chọn đăng kí từ 3 - 5 nhiệm vụ riêng. Ngoài ra, UBND huyện cũng đã bổ sung và giao thêm một số nhiệm vụ đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương. 
Theo đó, tổng số nhiệm vụ trọng tâm của người đứng đầu được UBND huyện chấp thuận và được giao là 359 nhiệm vụ, trong đó có 210 nhiệm vụ riêng và 149 nhiệm vụ chung. Các nhiệm vụ được đăng kí cơ bản đảm bảo chất lượng, được cụ thể hóa bằng con số, tỉ lệ phần trăm và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị… Trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương luôn bám sát nhiệm vụ trọng tâm đã đăng kí, phân công rõ trách nhiệm thực hiện; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra nên về cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm đăng kí đều được tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. 
Cụ thể, có 125/149 nhiệm vụ riêng, bằng 83,89% và 200/210 nhiệm vụ chung, bằng 95,2% số nhiệm vụ đã đăng kí được thực hiện hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra. Một số nhiệm vụ trọng tâm lớn của huyện đã hoàn thành đảm bảo tiến độ và chất lượng, như: Đề án nhập xã Bố Hạ vào thị trấn Bố Hạ; giải phóng mặt bằng khu dân cư thị trấn Cầu Gồ; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến Dự án thủy lợi Sông Sỏi; hình thành khu du lịch sinh thái Thác Ngà - Xuân Lương; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp phát huy được thế mạnh của huyện, mang lại hiệu quả kinh tế cao…/.
 
Quang Huy