Skip to main content

05 nhóm giải pháp trọng tâm Huyện ủy tập trung lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị trong thời gian tới

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau hơn 2 năm tổ chức triển khai thực hiện, Huyện ủy Yên Thế đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Nét nổi bật, Huyện ủy tiếp tục tập trung chỉ đạo gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là: Sửa chữa khắc phục những khuyết điểm, yếu kém; giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc của Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền. Các cấp ủy đã sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo hướng phân công rõ trách nhiệm, nhất là giữa tập thể và cá nhân.
Qua 02 năm triển khai thực hiện, đã đạt được một số kết quả bước đầu. Nhận thức của cán bộ, đảng viên trong huyện về vị trí, vai trò của công tác phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt. Góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; khắc phục được một số hạn chế, yếu kém, khuyết điểm. Chất lượng, hiệu quả công tác học tập, triển khai, quán triệt nghị quyết của Đảng trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên về trách nhiệm trong học tập nghị quyết của Đảng được nâng lên. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên toàn huyện tham gia học tập đạt trên 95%, có nơi đạt 98%.
Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo không để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện đông người liên quan đến đất lâm nghiệp giữa các hộ dân với các công ty lâm nghiệp, lâm trường; xử lý các sai phạm liên quan đến các dự án giao đất, cho thuê đất, xử lý nghiêm minh về mặt đảng và chính quyền với mức độ vi phạm của từng cán bộ, đảng viên, tạo được sự đồng tình trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 
Trong các cơ quan nhà nước tập trung vào việc nâng cao đạo đức công vụ; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện thái độ ứng xử văn minh, lịch sự trong giao tiếp với nhân dân; chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Qua đó, tinh thần trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã có sự chuyển biến tích cực. Thể hiện niềm tin và sự ủng hộ tích cực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào chủ trương của Đảng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…
Kết quả năm 2017, 9/10 nhiệm đăng ký được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung giải quyết dứt điểm (01 nhiệm vụ do điều kiện khách quan do vậy chưa được thực hiện). Các nhiệm vụ năm 2018, hiện nay đang được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tập trung giải quyết.  49 chi, đảng ủy cơ sở và 341 chi bộ dưới đảng bộ đăng ký 1.607 việc tập trung giải quyết; 324 đoàn thể chính trị - xã hội đăng ký giải quyết 1.419 nội dung. Với những nội dung tập trung giải quyết như: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết dứt điểm tình trạng đơn thư khiếu kiện về đất đai; vấn đề môi trường; nâng cao ý thức nêu gương, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ và hiệu quả công tác; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; nâng tỷ lệ kết nạp đảng viên mới là trưởng thôn, bản, phố...Kết quả việc đăng ký ký giải quyết của các chi, đảng ủy cơ sở, các chi bộ dưới đảng bộ, các đoàn thể chính trị xã hội trong năm 2017 đạt trên 95%.
Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, BTV Huyện ủy đã xác định 05 nhóm giải pháp trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đó là: 
Thứ nhất, tiếp tục tăng cường chỉ đạo các đơn vị được phân công phụ trách, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị trong toàn Đảng bộ huyện.
Thứ hai, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, tổ chức đảng; gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước của các ngành, các cấp, các địa phương nhất là Quy định số 55-QĐ/TW  “Về những việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; phát hiện, biểu dương, nhân rộng những nhân tố mới, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt”. 
Thứ ba, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự giác, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, bí thư cấp ủy, đặc biệt là vai trò nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu.
Thứ tư, các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chú trọng đi sâu, đi sát cơ sở để giải quyết kịp thời, hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận, cũng như giải quyết vấn đề an sinh xã hội.
Thứ năm, hằng năm các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở tiếp tục rà soát, đăng ký và thực hiện tốt, hiệu quả thiết thực việc làm tốt theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là xác định, lựa chọn những việc nổi cộm, bức xúc tập trung vào: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết dứt điểm tình trạng đơn thư khiếu kiện về đất đai; vấn đề về môi trường; ý thức nêu gương, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ; nâng tỷ lệ kết nạp đảng viên là trưởng thôn, bản, phố... để tập trung chỉ đạo giải quyết tại địa phương, cơ sở.
Tin tưởng rằng, dưới sự quan tâm lãnh chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Huyện ủy, việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đăng ký tập trung giải quyết từ huyện đến cơ sở sẽ được thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra. Góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển trên nhiều lĩnh vực; xây dựng tổ chức Đảng, gắn với xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh; ANCT - TTATXH được giữ vững và ổn định./.
 
 
Như Hoa