Skip to main content

Xin ý kiến nhân dân về Dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Thực hiện Điều 43 của Luật Đất đai ngày 29/11/2013 về lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Hiện nay, UBND huyện đã hoàn thành "Dự thảo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Yên Thế". Để có căn cứ thông qua HĐND huyện và trình Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật, UBND huyện tổ chức lấy ý kiến nhân dân và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với "Dự thảo điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 huyện Yên Thế", cụ thể như sau:
1. Thành phần hồ sơ:
- Báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện xem chi tiết tại đây;
- Các chỉ tiêu sử dụng đất; danh mục các công trình dự án thực hiện trong điều chỉnh quy hoạch xem chi tiết tại đây.
- Dự thảo bản đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện xem chi tiết tại đây.
- Mẫu phiếu lấy ý kiến về dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, huyện Yên Thế xem chi tiết tại đây.
2. Thời gian lấy ý kiến
Thời gian lấy ý kiến 30 ngày kể từ ngày 08/6/2018 đến ngày 08/7/2018.
3. Hình thức lấy ý kiến
Ý kiến bằng văn bản gửi về UBND huyện Yên Thế thông qua phòng Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ email (phongtnmt_yenthe@bacgiang.gov.vn) hoặc gửi trực tiếp tại phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Thế (Tầng 02, Tòa nhà Liên cơ quan UBND huyện Yên Thế).
Kính mong sự quan tâm góp ý của nhân dân và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện./.
 
UBND huyện Yên Thế