Skip to main content

THÔNG TIN CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH HUYỆN GIAI ĐOẠN 2016-2020

1. Kế hoạch thực hiện NQ số 73-NQ/TU, ngày 06/5/2016 của BCH Đảng bộ về cải thiện MT đầu tư, kinh doanh giai đoạn 2016-2020

2. Kế hoạch phát triển doanh nghiệp trên địa bản huyện Yên Thế giai đoạn 2016-2020.

3. Thông báo kết luận của TTHU tại HN giao ban ngày 18/8/2017.

4. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đầu tư công năm 2017

5HD quy hoạch cán bộ quản lý các trường học thuộc UBND huyện quản lý giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo  

6Tờ trình v/v đề nghị bổ sung quy hoạch sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng trụ sở Công an huyện  

7 Điều chỉnh quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020  

8BC tổng kết các chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2015 và sơ lược 02 năm thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020  

9. Thực hiện một số nhiệm vụ phục vụ xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao  

10BC kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; Kế hoạch của UBND tỉnh; Nghị quyết HĐND huyện về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016  

11. Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị đặc biệt những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế.....

12. Đề án phát triển khu tâm linh, sinh thái Xuân Lung - Thác Ngà, xã Xuân Lương, giai đoạn 2017-2020...

13. KH thực hiện Đề án xã hội hóa các phương tiên tránh thai và kế hoạch hóa gia đình... giai đoạn 2017-2020...

14. Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn Yên Thế năm 2018.

15. Báo cáo tình hình 01 năm triển khai thực hiện Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Yên Thế.