Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
181 Mời dự tập huấn UBND 08/08/2018
182 Điều lệ giải cầu lông 02-9-2018 UBND 02/08/2018
183 Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện năm 2018 UBND 02/08/2018
184 KH đổi mới hệ hệ thống quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp UBND 02/08/2018
185 Mời dự làm việc đoàn Giám sát của BCĐ CTPH số 29 UBND 02/08/2018
186 Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND, ngày 31/7/2018 UBND 01/08/2018
187 TBKL phiên họp UBND huyện tháng 7 năm 2018 UBND 31/07/2018
188 KH thực hiện đánh giá giữa kỳ MTTQ UBND 27/07/2018
189 Triển khai thực hiện QĐ số 18/QĐ-UBND, ngày 06/7/2018 UBND 31/07/2018
190 Xây dựng đề xuất viện trợ chính phủ nước ngoài UBND 25/07/2018
191 Mời dự HN tập huấn cho người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc năm 2018 UBND 25/07/2018
192 Chuẩn bị báo cáo, hồ sơ phục vụ đoàn kiểm tra Sở TNMT UBND 20/07/2018
193 KH thực hiện Nghị quyết số 76 về công tác phòng chống thiên tai UBND 24/07/2018
194 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 41 UBND 24/07/2018
195 KH phát triển kinh tế tập thể năm 2019 UBND 24/07/2018
196 KH tiêm vác xin cho đàn chó, mèo năm 2018 UBND 24/07/2018
197 Mời dự HN UBND huyện tháng 8 năm 2018 UBND 24/07/2018
198 TBKL của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tại HN kiểm điểm công tác ATTTP 06 đầu năm 2018 UBND 23/07/2018
199 Ban toàn BCĐ công tác gia đình UBND 20/07/2018
200 Mời dự HN bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn về cấp CGCNQSD đất UBND 20/07/2018

Pages