Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
161 Triển khai KH điều tra, thu thập, lưu trưc, tổng hợp thông tin cầu lao động tại các doanh nghiệp 2018 UBND 17/08/2018
162 Mời dự phiên họp UBND huyện tháng 8 năm 2018 UBND 17/08/2018
163 Mời dự cưỡng chế thu hồi đất dân cư TT Cầu Gồ UBND 16/08/2018
164 Báo KQ KT-XH tháng 7, nhiệm vụ chủ yếu tháng 8 năm 2018 UBND 15/08/2018
165 Mời họp BTC cưỡng chế thu hồi đất TT Cầu Gồ UBND 10/08/2018
166 KH tổ chức cưỡng chế thu hôi đất giải phóng mặt bằng khu dân cư mới TT Cầu Gồ UBND 08/08/2018
167 Tập trung xem xét, giải quyết trả lời các ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện UBND 07/08/2018
168 Khắc phục hậu quả, ổn định đời sống sau thiên tai UBND 08/08/2018
169 Mời dự tập huấn UBND 08/08/2018
170 Điều lệ giải cầu lông 02-9-2018 UBND 02/08/2018
171 Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện năm 2018 UBND 02/08/2018
172 KH đổi mới hệ hệ thống quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp UBND 02/08/2018
173 Mời dự làm việc đoàn Giám sát của BCĐ CTPH số 29 UBND 02/08/2018
174 Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND, ngày 31/7/2018 UBND 01/08/2018
175 TBKL phiên họp UBND huyện tháng 7 năm 2018 UBND 31/07/2018
176 KH thực hiện đánh giá giữa kỳ MTTQ UBND 27/07/2018
177 Triển khai thực hiện QĐ số 18/QĐ-UBND, ngày 06/7/2018 UBND 31/07/2018
178 Xây dựng đề xuất viện trợ chính phủ nước ngoài UBND 25/07/2018
179 Mời dự HN tập huấn cho người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc năm 2018 UBND 25/07/2018
180 Chuẩn bị báo cáo, hồ sơ phục vụ đoàn kiểm tra Sở TNMT UBND 20/07/2018

Pages