Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
101 Khắc phục hậu quả, ổn định đời sống sau thiên tai UBND 08/08/2018
102 Mời dự tập huấn UBND 08/08/2018
103 Điều lệ giải cầu lông 02-9-2018 UBND 02/08/2018
104 Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện năm 2018 UBND 02/08/2018
105 KH đổi mới hệ hệ thống quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp UBND 02/08/2018
106 Mời dự làm việc đoàn Giám sát của BCĐ CTPH số 29 UBND 02/08/2018
107 Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND, ngày 31/7/2018 UBND 01/08/2018
108 TBKL phiên họp UBND huyện tháng 7 năm 2018 UBND 31/07/2018
109 KH thực hiện đánh giá giữa kỳ MTTQ UBND 27/07/2018
110 Triển khai thực hiện QĐ số 18/QĐ-UBND, ngày 06/7/2018 UBND 31/07/2018
111 Xây dựng đề xuất viện trợ chính phủ nước ngoài UBND 25/07/2018
112 Mời dự HN tập huấn cho người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc năm 2018 UBND 25/07/2018
113 Chuẩn bị báo cáo, hồ sơ phục vụ đoàn kiểm tra Sở TNMT UBND 20/07/2018
114 KH thực hiện Nghị quyết số 76 về công tác phòng chống thiên tai UBND 24/07/2018
115 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 41 UBND 24/07/2018
116 KH phát triển kinh tế tập thể năm 2019 UBND 24/07/2018
117 KH tiêm vác xin cho đàn chó, mèo năm 2018 UBND 24/07/2018
118 Mời dự HN UBND huyện tháng 8 năm 2018 UBND 24/07/2018
119 TBKL của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tại HN kiểm điểm công tác ATTTP 06 đầu năm 2018 UBND 23/07/2018
120 Ban toàn BCĐ công tác gia đình UBND 20/07/2018

Pages