Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
81 Thuc hien Chi thi so 03 UBND tinh Bac Giang UBND 09/04/2018
82 TK ̀ nam cong tac nguoi co cong UBND 09/04/2018
83 Moi du HN cong tac dam bao ATGT quy I nam 2018 UBND 09/04/2018
84 Moi du HN ngươi co cong UBND 09/04/2018
85 Cu can bo tap huan cong tac xa hoi UBND 09/04/2018
86 TB giới thiệu chức danh chữ ký Trưởng phòng TN-MT huyện UBND 06/04/2018
87 Mời dự tập huấn kiến thức ATTP ngành công thương UBND 06/04/2018
88 TB số tài khoản tiếp nhận quỹ phòng chống thiên tai năm 2018 UBND 06/04/2018
89 Đôn đốc báo cáo số liệu người tham gia BHYT UBND 04/04/2018
90 KH thu nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2018 UBND 06/04/2018
91 KH thực hiện kế hoạch số 249-NQ/TU tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ rừng UBND 06/04/2018
92 Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo công đoàn năm 2018 UBND 03/04/2018
93 TB tiếp dân của HĐND, UBND huyện ngày 30/3/2018 UBND 03/04/2018
94 Tuyển chọn thực tập sinh đi Nhật Bản đợt 1 năm 2018 UBND 03/04/2018
95 KH thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ....tăng cường ANTT UBND 30/03/2018
96 KH chiến dịch diệt chuột năm 2018 UBND 30/03/2018
97 TB lịch làm của PCT TT UBND huyện Nguyễn Ngọc Sơn tháng 4 năm 2018 UBND 30/03/2018
98 TB lịch làm của PCT UBND huyện Thân Minh Sâm tháng 4 năm 2018 UBND 30/03/2018
99 Tăng cường biển pháp phòng chông dịch sốt xuất huyết UBND 30/03/2018
100 Mời dự HN triển khai thực hiện Đề án UBND 30/03/2018

Pages