Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
81 Rà soát, phân loại, lập sổ theo dõi cơ sở thực phẩm UBND 09/11/2017
82 Tăng cường kiểm tra công tác hành nghề y dược tư nhân UBND 09/11/2017
83 Đôn đốc việc chấp hành pháp luật lao động... UBND 09/11/2017
84 Báo cáo việc làm và xuất khẩu lao động năm 2017 UBND 08/10/2017
85 Khảo sát đào tạo nghề nông thôn năm 2018 UBND 08/10/2017
86 Giải quyết chế độ chính sách người có công UBND 08/10/2017
87 Nhắc nhở UBND các xã, thị trấn chưa nộp báo cáo rà soát CT04/CT-UBND UBND 08/10/2017
88 KH tổ chức thực hiện Chỉ thị 05/CT-UBND, ngày 27/9/2017 UBND 30/09/2017
89 QĐ v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn huyện UBND 31/10/2017
90 QĐ v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn huyện UBND 24/10/2017
91 QĐ về việc khen thưởng các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác đảm bảo ANTT thi hành án hình sự UBND 24/10/2017
92 QĐ v/v khen thưởng các tập thể, các cá nhân có nhiều đống góp trong sự nghiệp phát thanh và truyền hình huyện Yên Thế UBND 10/10/2017
93 Mời dự HN triển khai dự án chống quá tải đường điện năm 2018 UBND 07/11/2017
94 KH kiểm tra, đánh giá thực hiện chương trình MTQG năm 2017 UBND 06/11/2017
95 KH thực hiện quan trắc môi trường định kỳ năm 2017 UBND 06/11/2017
96 Mời dự làm việc với Sở Nội vụ UBND 06/11/2017
97 TB lịch giám sát chuyên đề HĐND huyện UBND 02/11/2017
98 KH ứng dụng CNTT năm 2018 UBND 02/11/2017
99 Biểu mẫu báo cáo đánh giá cán bộ CCVC UBND 02/11/2017
100 Hướng dẫn đánh giá cán bộ CCVC UBND 02/11/2017

Pages