Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
61 KH vận động quỹ khuyến học 2018 UBND 24/04/2018
62 TBKL PCT Nguyễn Ngọc Sơn tại HN công tác an toàn thực phẩm quý I năm 2018 UBND 23/04/2018
63 Đôn đốc thu nợ sử dụng đất UBND 23/04/2018
64 Mời dự HN góp ý kiến đồ án quy hoạch mở rộng TT Cầu Gồ UBND 17/04/2018
65 Chấn chỉnh công tác trích nộp BHXH, BHYT... UBND 17/04/2018
66 KH kiểm tra công tác chính sách bảo trợ xã hội UBND 18/04/2018
67 KH nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ... UBND 18/04/2018
68 KH tuyên truyền kỷ niệm ngày giải phóng miền nam... UBND 16/04/2018
69 Tuyên truyền hỗ trợ chuẩn hóa thông tin thuê bao theo NĐ 49... UBND 16/04/2018
70 Tăng cường đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ UBND 17/04/2018
71 KH triển khai Luật tiếp cận thông tin UBND 16/04/2018
72 QĐ thành lập tổ kiểm tra CNTT UBND 16/04/2018
73 BC triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW (Đảng ủy CQCQ huyện) UBND 16/04/2018
74 Mời dự hội nghị với Lâm trường Đồng Sơn UBND 16/04/2018
75 TBKL PCT Thân Minh Sâm tại HN quán triệt đề án hỗ trợ Người có công UBND 16/04/2018
76 Báo cáo KQ nhiệm vụ KT-XH tháng 3, nhiệm vụ tháng 4 năm 2018 UBND 12/04/2018
77 Mời dự HN UBND huyện tháng 4 năm 2018 UBND 12/04/2018
78 Mời dự tiếp dân với TTHĐND, UBND huyện UBND 12/04/2018
79 Tăng cường khám chữa bệnh nhân đạo UBND 11/04/2018
80 Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước UBND 11/04/2018

Pages