Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
21 Đăng ký mua sổ tay dân vận UBND 02/11/2018
22 Mời dự lễ phát động tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHYT UBND 30/10/2018
23 BC công tác tháng KTXH, KNTC, CCHC... UBND 30/10/2018
24 QĐTL tổ công tác chấm điểm thôn,bản phố văn hóa UBND 24/10/2018
25 Mời làm việc với Tổ kiểm tra CCHC tỉnh UBND 22/10/2018
26 Mời làm việc với PCT UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà UBND 22/10/2018
27 Đăng ký nội dung chương trình cấp ủy năm 2019 UBND 19/10/2018
28 TB kết quả nhận báo cáo tháng 10 năm 2018 UBND 19/10/2018
29 KH đào tạo nghề nông thôn UBND 11/10/2018
30 Mời dự HN rà soát nghiệp vụ hệ thống QLVB QPPL UBND 19/10/2018
31 Đăng ký tạo lập tài khoản sử dụng hỗ trợ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo UBND 22/10/2018
32 KH chuyển đổi vị trí công tác đối với CC, VC huyện năm 2019 UBND 19/10/2018
33 TB điều chỉnh giờ làm việc mùa đông UBND 19/10/2018
34 Triển khai thí điểm tặng bảo hiểm cho học sinh UBND 17/10/2018
35 TB phiên tiếp dân 15/10/2018 của TT HĐND, UBND huyện UBND 17/10/2018
36 Tổ chức Đại hội làm vườn cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2018-2023 UBND 17/10/2018
37 XD KH BTVHU về chiến lược phát triển công nghiệp...2030-2035 UBND 17/10/2018
38 BCKQ nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 10, nhiệm vụ chủ yếu tháng 11 UBND 18/10/2018
39 QĐ TL đoàn liên ngành, đôn đốc việc triển khai thu thuế tại các xã, thị trấn UBND 16/10/2018
40 TBKL BTVHU tại hội nghị giao ban MTTQ và các đoàn thể UBND 16/10/2018

Pages