Skip to main content

Lịch công tác tuần

STT Tiêu đề Lãnh đạo Ngày đăng File gắn
121 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 4-10/7/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 05/07/2016
122 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 27/6-03/7/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 29/06/2016
123 Báo cáo tuần từ ngày17-23/6/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 24/06/2016
124 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 20-26/6/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/06/2016
125 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 15-19/6/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 14/06/2016
126 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 05/6/-12/6/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 07/06/2016
127 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 30/5-5/6/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 30/05/2016
128 Lịch công tác tuần từ ngày 16/5-22/5/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 17/05/2016
129 Lich công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày09/4-15/4/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 10/05/2016
130 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ09-15/5/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 10/05/2016
131 Báo cáo tuần từ 22-29/4/2016 của UBND huyện Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 04/05/2016
132 Lich công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 02-8/5/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 03/05/2016
133 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 24-1/5/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 26/04/2016
134 Lich công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 18-24/4/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 19/04/2016
135 Lich công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 21/3-27/3/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/04/2016
136 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 04-10/4/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 05/04/2016
137 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 04-10/4/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 05/04/2016
138 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 04-10/4/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 05/04/2016
139 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 15-21/2/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 30/03/2016
140 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 28/2-3/3/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 29/03/2016
141 Tạo lịch tuần thử nghiệm ngày 28/3/2016 Nguyễn Ngọc Sơn 28/03/2016
142 Từ ngày đến ngày (thử nghiệm) Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 11/03/2016
143 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 29/2-6/3/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 02/03/2016
144 Lich công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày29/2-6/3/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 01/03/2016
145 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 22-28/2/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 23/02/2016
146 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 25-31/1/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 26/01/2016
147 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 17-23/10/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 24/01/2016
148 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 04-10/1/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/01/2016
149 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 01-7/8/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 08/01/2016
150 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 04/1-10/1/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 07/01/2016

Pages