Skip to main content

Lịch công tác tuần

STT Tiêu đề Lãnh đạo Ngày đăng File gắn
121 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 29/2-6/3/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 02/03/2016
122 Lich công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày29/2-6/3/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 01/03/2016
123 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 22-28/2/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 23/02/2016
124 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 25-31/1/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 26/01/2016
125 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 17-23/10/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 24/01/2016
126 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 04-10/1/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/01/2016
127 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 01-7/8/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 08/01/2016
128 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 04/1-10/1/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 07/01/2016
129 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 03-9/10/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 04/01/2016

Pages