Skip to main content

Lịch công tác tuần

STT Tiêu đề Lãnh đạo Ngày đăng File gắn
121 Báo cáo tuần từ 22-29/4/2016 của UBND huyện Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 04/05/2016
122 Lich công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 02-8/5/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 03/05/2016
123 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 24-1/5/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 26/04/2016
124 Lich công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 18-24/4/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 19/04/2016
125 Lich công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 21/3-27/3/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/04/2016
126 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 04-10/4/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 05/04/2016
127 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 04-10/4/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 05/04/2016
128 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 04-10/4/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 05/04/2016
129 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 15-21/2/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 30/03/2016
130 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 28/2-3/3/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 29/03/2016
131 Tạo lịch tuần thử nghiệm ngày 28/3/2016 Nguyễn Ngọc Sơn 28/03/2016
132 Từ ngày đến ngày (thử nghiệm) Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 11/03/2016
133 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 29/2-6/3/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 02/03/2016
134 Lich công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày29/2-6/3/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 01/03/2016
135 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 22-28/2/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 23/02/2016
136 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 25-31/1/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 26/01/2016
137 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 17-23/10/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 24/01/2016
138 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 04-10/1/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/01/2016
139 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 01-7/8/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 08/01/2016
140 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 04/1-10/1/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 07/01/2016
141 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 03-9/10/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 04/01/2016

Pages