Skip to main content

Lịch công tác tuần

STT Tiêu đề Lãnh đạo Ngày đăng File gắn
91 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 20/3-26/3/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
92 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 13-19/3/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
93 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 27/2-5/3/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
94 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 20/2-26/2/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
95 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 20/2-16/2/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
96 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 13/2-19/2/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
97 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 06/2-12/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
98 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 16-25/4/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
99 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 12-22/1/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
100 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 09-15/1/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
101 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 03-8/1/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
102 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 09/4-15/4/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 09/04/2017
103 Báo cáo KQ công tác quý I năm 2017 của Ban KT-XH HĐND huyện Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 24/03/2017
104 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 27/2-5/3 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 27/02/2017
105 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ20-26/2/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 20/02/2017
106 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 02/1-08/1/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 30/12/2016
107 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 28/11-04/12/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 29/11/2016
108 Lich công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 17-23/10/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 18/11/2016
109 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 07-13/11/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 07/11/2016
110 Lich công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 31/6/-6/11/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 07/11/2016
111 Lich công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 17-23/10/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 19/10/2016
112 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 10-16/10/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 10/10/2016
113 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 12/9-18/9/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/09/2016
114 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 12-18/9/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/09/2016
115 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ8-14/8/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 08/09/2016
116 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 05-11/9/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 06/09/2016
117 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 22-28/8/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 23/08/2016
118 Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các PCT UBND từ ngày 01/8-07/8/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 03/08/2016
119 Lich công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 18-24/7/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 19/07/2016
120 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 11-17/7/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 12/07/2016

Pages