Skip to main content

Lịch công tác tuần

STT Tiêu đề Lãnh đạo Ngày đăng File gắn
31 Lịch công tác tuần từ ngày 26-4/3/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 26/02/2018
32 Lịch công tác tuần từ 12/2-28/2/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 12/02/2018
33 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 29/1-04/22018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 06/02/2018
34 Lịch công tác tuần từ ngày 05/2-11/2/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 05/02/2018
35 Lịch làm việc của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 02 năm 2018 Nguyễn Ngọc Sơn 02/02/2018
36 Lịch công tác tuần từ ngày 29/1-04/2/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 29/01/2018
37 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 22-28/1/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 22/01/2018
38 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 15-21/1/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 15/01/2018
39 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày29/12-04/1/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 08/01/2018
40 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 08-14/1/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 08/01/2018
41 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 01/1-07/1/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 02/01/2018
42 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 30/11-7/12/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 11/12/2017
43 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 13-19/11/10/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
44 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 30-05/11/10/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
45 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 23-29/10/15/10/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
46 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 16-22/10/15/10/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
47 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 09/10/15/10/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
48 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 11/9-17/9/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
49 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 04/9-10/9/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
50 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 28/8-03/9/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
51 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 21/8-27/8/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
52 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 14/8-20/8/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
53 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 07/8-13/8/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
54 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 31/7-6/8/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
55 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 03-09/7/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
56 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 10-16/7/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
57 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 17-23/7/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
58 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 26-6-02/7/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
59 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 06-11-12-11-2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 07/11/2017
60 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 30-05/11/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 30/10/2017

Pages