Skip to main content

Lịch công tác tuần

STT Tiêu đề Lãnh đạo Ngày đăng File gắn
31 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 13-19/11/10/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
32 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 30-05/11/10/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
33 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 23-29/10/15/10/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
34 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 16-22/10/15/10/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
35 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 09/10/15/10/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
36 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 11/9-17/9/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
37 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 04/9-10/9/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
38 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 28/8-03/9/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
39 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 21/8-27/8/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
40 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 14/8-20/8/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
41 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 07/8-13/8/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
42 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 31/7-6/8/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
43 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 03-09/7/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
44 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 10-16/7/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
45 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 17-23/7/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
46 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 26-6-02/7/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
47 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 06-11-12-11-2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 07/11/2017
48 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 30-05/11/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 30/10/2017
49 Lich công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 02/10-08/10/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 04/10/2017
50 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 25/9-01/10/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 04/10/2017
51 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 18/9-24/9/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 20/09/2017
52 Chương trình công tác tháng 8/2017 của HĐND huyện Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 10/08/2017
53 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện từ ngày 24/7-30/7/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 26/07/2017
54 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện từ ngày 17/7-23/7/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 18/07/2017
55 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 12/6-18/6/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 15/06/2017
56 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 05/6/-11/6/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 15/06/2017
57 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 29/5-04/6/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 15/06/2017
58 Lich công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 22-28/5/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 15/06/2017
59 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 15-21/5/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 15/06/2017
60 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 08/5-14/5/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 08/05/2017

Pages