Skip to main content

Lịch công tác tuần

STT Tiêu đề Lãnh đạo Ngày đăng File gắn
1 Lich công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 02/10-08/10/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 04/10/2017
2 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 25/9-01/10/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 04/10/2017
3 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 18/9-24/9/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 20/09/2017
4 Chương trình công tác tháng 8/2017 của HĐND huyện Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 10/08/2017
5 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện từ ngày 24/7-30/7/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 26/07/2017
6 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện từ ngày 17/7-23/7/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 18/07/2017
7 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 12/6-18/6/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 15/06/2017
8 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 05/6/-11/6/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 15/06/2017
9 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 29/5-04/6/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 15/06/2017
10 Lich công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 22-28/5/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 15/06/2017
11 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 15-21/5/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 15/06/2017
12 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 08/5-14/5/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 08/05/2017
13 Lich công tác tháng 5 năm 2017 của PCT Nguyễn Ngọc Sơn Nguyễn Ngọc Sơn 03/05/2017
14 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 01/5-07/5/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 03/05/2017
15 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 24/4-30/4/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 24/04/2017
16 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 24-30/4/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
17 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 17-23/4/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
18 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 10-16/4/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
19 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 03/4-09/4/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
20 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 27/3-02/4/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
21 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 20/3-26/3/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
22 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 13-19/3/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
23 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 27/2-5/3/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
24 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 20/2-26/2/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
25 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 20/2-16/2/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
26 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 13/2-19/2/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
27 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 06/2-12/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
28 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 16-25/4/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
29 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 12-22/1/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
30 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 09-15/1/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017

Pages