Skip to main content

Lịch công tác tuần

STT Tiêu đề Lãnh đạo Ngày đăng File gắn
1 Lịch công tác tuần từ ngày 05/3/-11/3/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 07/03/2018
2 Lịch công tác tuần từ ngày 26-4/3/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 07/03/2018
3 Lịch công tác tuần từ 12/2-28/2/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 07/03/2018
4 Lịch công tác tuần từ ngày 05/2-11/2/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 07/03/2018
5 Lịch công tác tuần từ ngày 29/1-04/2/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 07/03/2018
6 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 29/1-04/22018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 06/02/2018
7 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 22-28/1/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 06/02/2018
8 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 15-21/1/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 06/02/2018
9 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 08-14/1/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 06/02/2018
10 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 01/1-07/1/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 06/02/2018
11 Lịch làm việc của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 02 năm 2018 Nguyễn Ngọc Sơn 02/02/2018
12 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày29/12-04/1/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 08/01/2018
13 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 30/11-7/12/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 11/12/2017
14 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 13-19/11/10/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
15 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 30-05/11/10/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
16 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 23-29/10/15/10/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
17 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 16-22/10/15/10/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
18 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 09/10/15/10/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
19 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 11/9-17/9/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
20 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 04/9-10/9/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
21 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 28/8-03/9/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
22 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 21/8-27/8/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
23 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 14/8-20/8/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
24 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 07/8-13/8/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
25 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 31/7-6/8/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
26 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 03-09/7/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
27 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 10-16/7/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
28 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 17-23/7/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
29 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 26-6-02/7/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
30 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 06-11-12-11-2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 07/11/2017

Pages