Skip to main content

Lịch công tác tuần

STT Tiêu đề Lãnh đạo Ngày đăng File gắn
1 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 30/11-7/12/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 11/12/2017
2 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 13-19/11/10/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
3 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 30-05/11/10/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
4 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 23-29/10/15/10/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
5 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 16-22/10/15/10/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
6 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 09/10/15/10/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
7 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 11/9-17/9/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
8 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 04/9-10/9/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
9 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 28/8-03/9/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
10 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 21/8-27/8/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
11 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 14/8-20/8/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
12 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 07/8-13/8/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
13 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 31/7-6/8/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
14 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 03-09/7/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
15 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 10-16/7/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
16 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 17-23/7/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
17 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 26-6-02/7/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
18 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 06-11-12-11-2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 07/11/2017
19 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 30-05/11/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 30/10/2017
20 Lich công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 02/10-08/10/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 04/10/2017
21 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 25/9-01/10/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 04/10/2017
22 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 18/9-24/9/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 20/09/2017
23 Chương trình công tác tháng 8/2017 của HĐND huyện Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 10/08/2017
24 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện từ ngày 24/7-30/7/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 26/07/2017
25 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện từ ngày 17/7-23/7/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 18/07/2017
26 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 12/6-18/6/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 15/06/2017
27 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 05/6/-11/6/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 15/06/2017
28 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 29/5-04/6/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 15/06/2017
29 Lich công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 22-28/5/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 15/06/2017
30 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 15-21/5/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 15/06/2017

Pages