Skip to main content

Hướng dẫn chế độ chính sách

Tiêu đề Nội dung Ngày đăng File
61/2016/TT-BTC

Hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghi

13/07/2016
62/2016/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết đ

13/07/2016
63/2016/TTLT-BTC-BGTVT

Hướng dẫn việc cung cấp thông tin, phối hợp xây dựng cơ sở hạ tầng; phối hợp kiểm tra, giám sát hàng hóa xu

13/07/2016
64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL

Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục thẩm định nội dung đồ chơi trẻ em nhập khẩu thu

13/07/2016
13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA

Hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong

13/07/2016
68/2016/TT-BTC

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nh

13/07/2016
09/2016/TTLT-BGTVT-BTC

Hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đư

13/07/2016
52/2016/TT-BTC

Hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung

13/07/2016
02/2016/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống

13/07/2016
57/2016/TT-BTC

Hướng dẫn chế độ thu nộp, hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc

13/07/2016

Pages