Skip to main content

Hỏi về thủ tục hành chính

Họ tên: 
Phạm Văn Huân
Địa chỉ: 
Đồng Lạc
Câu hỏi: 

Cho hỏi các bước thưc hiện thủ tục hành chính: Thủ tục Giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành thời gian quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú?

Phản hồi: 

Trar lời: Thủ tục Giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành thời gian quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người sau cai nghiện đã chấp hành được hai phần ba thời gian theo quyết định quản lý sau cai nghiện, nếu lập công hoặc có tiến bộ rõ rệt thì Giám đốc Trung tâm xét đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giảm một phần, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành thời gian còn lại.

Bước 2: Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận văn bản của Giám đốc Trung tâm quản lý sau cai nghiện, Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện phải thẩm tra, làm văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Bước 3: Trong thời hạn hai ngày, kể từ ngày nhận văn bản của Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải xem xét, quyết định việc giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn việc chấp hành quyết định quản lý sau cai nghiện.

Lĩnh vực: 
Công dân