Skip to main content

Hỏi TTHC

Họ tên: 
Lưu Hà Trang
Địa chỉ: 
Xuân Lương
Câu hỏi: 

Cho hỏi trình tự thực hiện thủ tục: Thủ tục “Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân”?

Phản hồi: 

Trả lời: Thủ tục “Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân”

            1.1. Trình tự thực hiện:

            Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển hồ sơ đề nghị nghị hỗ trợ đến ủy ban nhân dân cấp huyện - qua phòng Lao động - TB&XH.

            Bước 2: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.

Bước 3: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định chi hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân.

Lĩnh vực: 
Công dân