Skip to main content

Hỏi TTHC

Họ tên: 
Nguyễn Huyên Thư
Địa chỉ: 
Đồng Lạc Yên Thế
Câu hỏi: 

Xin hỏi thủ tục hành chính:: Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với người hy sinh không thuộc lực lượng quân đội, công an?

Phản hồi: 

 Trả lời: Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với người hy sinh không thuộc lực lượng quân đội, công an.

            2.1. Trình tự thực hiện:

            Bước 1. Đại diện thân nhân người hy sinh làm đơn đề nghị xác nhận liệt sĩ (mẫu LS) kèm theo danh sách liệt sĩ lưu tại cơ quan, đơn vị có ghi tên người hy sinh, hoặc giấy tờ, tài liệt có giá trị pháp lý lập từ ngày 31/12/1994 trở về trước có ghi nhận là liệt sĩ hoặc hy sinh trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu gửi ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người hy sinh trước khi tham gia cách mạng;

            - Trường hợp người hy sinh đã được chính quyền và nhân dân suy tôn đưa vào an táng trong nghĩa trang liệt sĩ nơi hy sinh, được gắn bia mộ liệt sĩ từ ngày 31/12/1994 trở về trước thì phải kèm theo giấy xác nhận về phần mộ và thời điểm an táng hài cốt liệt sĩ của Giám đốc Sở Lao động -TB&XH địa phương quản lý nghĩa trang liệt sĩ.

            Bước 2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:

            a. Đề nghị Hội Cựu chiến binh và Hội người cao tuổi cùng cấp có ý kiến bằng văn bản về việc xác nhận liệt sĩ; trường hợp người hy sinh là thanh niên xung phong đề nghị có thêm ý kiến bằng văn bản của Hội Cựu thanh niên xung phong hoặc Ban Liên lạc Thanh niên xung phong cùng cấp;

            b. Niêm yết công khai danh sách tại cấp thôn, xóm nơi cư trú của người hy sinh trước khi tham gia quân đội, công an; thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để lấy ý kiến nhân dân. Thời hạn niêm yết thông báo tối thiểu là 15 ngày. Lập Biên bản kết quả niêm yết công khai;

            c. Căn cứ Biên bản kết quả niêm yết công khai và văn bản tham gia ý kiến của các Hội, tổ chức họp Hội đồng xác nhận người có công cấp xã để xét duyệt, lập biên bản họp Hội đồng, đề nghị xác nhận liệt sĩ (Mẫu BB-LS) đối với trường hợp được nhân dân đồng thuận, không có khiếu nại, tố cáo.

            d. Gửi Biên bản họp Hội đồng đề nghị xác nhận liệt sĩ, biên bản niêm yết công khai, văn bản tham gia ý kiến của các Hội, kèm theo giấy tờ, hồ sơ quy định đến Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội.

Lĩnh vực: 
Công dân