Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Hội đồng nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
141 TB thời gian thực hiện giám sát chuyên đề ĐGS TTHĐND huyện Hội đồng nhân dân 18/11/2016
142 Chuẩn bị nội dung fà tổ chức kỳ họp HĐND các xã, thị trấn Hội đồng nhân dân 07/11/2016
143 Tổng kết công tác năm 2016 Hội đồng nhân dân 07/11/2016
144 Đề xuất bổ sung nội dung giám sát chuyên đề năm 2017 và chất vấn kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân 07/11/2016
145 Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp cuối năm 2016 Hội đồng nhân dân 07/11/2016
146 TB dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ 3 - HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 04/11/2016
147 QĐ giám sát công tác xây dựng cơ bản, dự án hoàn thành, xử lý nợ đọng.... Hội đồng nhân dân 13/10/2016
148 KH giám sát công tác XDCB, quyết toán dự án hoàn thành và xử lý nợ đọng... Hội đồng nhân dân 13/10/2016
149 BC giám sát thu, quản lý, sử dụng các khoản quỹ.... Hội đồng nhân dân 26/09/2016
150 QĐ ban hành quy trình về trình tự, thủ tục TTHĐND xem xét, cho ý kiến, nhiệm vụ... Hội đồng nhân dân 30/09/2016
151 BCKQ giám sát việc thu, quản lý, sử dụng các khoản quỹ của các cơ quan, xã, thị trấn... Hội đồng nhân dân 03/10/2016
152 Mời dự phiên họp thứ 4- TT HĐND huyện khóa 2016-2021 Hội đồng nhân dân 21/09/2016
153 TB phân công nhiệm vụ thành viên đoàn giám sát tưhcj hiện các quy định pháp luật... Hội đồng nhân dân 20/09/2016
154 QĐ Thành lập đoàn giám sát triển khai thực hiện các quy định pháp luật... Hội đồng nhân dân 20/09/2016
155 Mời tham gia buổi giám sát với TT HĐND huyện Hội đồng nhân dân 12/09/2016
156 Thông báo phiên tiếp dân 15/8/2016 Hội đồng nhân dân 19/08/2016
157 Báo cáo công tác thông tin về đại biểu HĐND cấp xã, NK 2016-2021 Hội đồng nhân dân 19/08/2016
158 QĐ giám sát việc xây dựng thẩm định ban hành tổ chức thực hiện quy chế, hương ước, quy ước thôn, bản... Hội đồng nhân dân 16/08/2016
159 KH giám sát thi hành luật đất đat.... Hội đồng nhân dân 05/08/2016
160 QĐ giám sát thi hành lâutj đất đai trong quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch quản lý, sử dụng đất.... Hội đồng nhân dân 05/08/2016

Pages