Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Hội đồng nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
121 KH giám sát thi hành án dân sự trên địa bàn... Hội đồng nhân dân 24/03/2017
122 Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, báo cáo phục vụ đoàn giám sát HĐND huyện Hội đồng nhân dân 03/03/2017
123 Mời dự phiên họp thứ 9, TTHĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 Hội đồng nhân dân 24/02/2017
124 Chương trình giám sát 2017 của Ban Pháp chế HĐND huyện Hội đồng nhân dân 15/02/2017
125 CT giám sát 2017 của Ban KT-XH, HĐND huyện Hội đồng nhân dân 06/02/2017
126 KH tiếp công dân của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 Hội đồng nhân dân 30/12/2016
127 Mời dự tiếp dân của TT HĐND&UBND huyện Hội đồng nhân dân 13/01/2017
128 Mời dự phiên thứ 7, TT HĐND huyện khóa XXI, NK 2016-2021 Hội đồng nhân dân 10/01/2017
129 Mời tiếp và làm việc với đoàn công tác của TTHU, HĐND, UBND huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân 23/12/2016
130 Báo cáo tóm tắt sau kỳ họp thứ 3 - HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 20/12/2016
131 Đảm bảo nguồn điện phục vụ kỳ họp HĐND huyện Hội đồng nhân dân 12/12/2016
132 Chuẩn bị các điều kiện chuẩn bị kỳ họp HĐND huyện lần thứ 3... Hội đồng nhân dân 12/12/2016
133 TB thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 Hội đồng nhân dân 06/12/2016
134 Mời dự kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 21/11/2016
135 TB xếp loại HĐND các xã, thị trấn năm 2016 Hội đồng nhân dân 29/12/2016
136 Mời dự HN thẩm tra các văn bản của Ban KT-XH trình kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XXI, NK 2011-2021 Hội đồng nhân dân 29/12/2016
137 Mời dự HN thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XXI, NK 2011-2021 Hội đồng nhân dân 29/12/2016
138 Đăng ký nội dung trình kỳ họp thường lệ HĐND huyện năm 2017 Hội đồng nhân dân 28/11/2016
139 Phân công thẩm tra báo cáo, tờ trình dự thảo NQ trình HĐND tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân 21/11/2016
140 Mời dự kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 21/11/2016

Pages