Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Hội đồng nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
61 Thông báo nội dung, thời gian kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 23/10/2017
62 Kế hoạch giám sát quản lý công trình nước sạch nông thôn tập trung... Hội đồng nhân dân 17/10/2017
63 Phân công nhiệm vụ các thành viên đoàn giám sát, khảo sát... Hội đồng nhân dân 17/10/2017
64 Kế hoạch đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật cán bộ CC, VC Hội đồng nhân dân 16/10/2017
65 Kế hoạch đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật cán bộ CC, VC Hội đồng nhân dân 16/10/2017
66 QĐTL đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật cán bộ CC, VC Hội đồng nhân dân 16/10/2017
67 QĐTL đoàn giám sát thực hiện pháp luật xử lý hành chính lĩnh vực giữ gìn ANTT... Hội đồng nhân dân 10/10/2017
68 KH giám sát việc thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giữ gìn an ninh TT, ATXH... Hội đồng nhân dân 10/10/2017
69 TB phiên họp TT HĐND huyện tháng 9 năm 2017 Hội đồng nhân dân 10/10/2017
70 Mời dự kỳ họp thứ 16 - HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 26/09/2017
71 Chuẩn bị các nội dung tại kỳ họp thứ 5-HĐND huyện Hội đồng nhân dân 11/09/2017
72 Tham luận tại kỳ họp thứ năm, HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 11/09/2017
73 Mời dự kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 06/09/2017
74 Mời dự HN thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện của ban KT-XH Hội đồng nhân dân 06/09/2017
75 TB lịch giám sát chuyên đề của ĐGS HĐND huyện Hội đồng nhân dân 01/09/2017
76 Mời dự thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XXI của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân 06/09/2017
77 Phân công thẩm tra báo cáo dự thảo tờ trình, nghị quyết HDND huyện, lần thứ 5 Hội đồng nhân dân 05/09/2017
78 Triệu tập kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 01/09/2017
79 Đông đốc gửi báo cáo giám sát chuyên đề của TT HĐND huyện Hội đồng nhân dân 31/08/2017
80 Thay đổi đại biểu tiếp dân ngày 30/8/2017 Hội đồng nhân dân 29/08/2017

Pages