Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Hội đồng nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
21 Dự phiên họp thứ 25 TT HĐND huyện khóa XXI... Hội đồng nhân dân 24/05/2018
22 Đề cương giám sát các quy định của pháp luật về quản lý và cấp phép xây dựng trên địa bàn Hội đồng nhân dân 03/05/2018
23 KH giám sát các quy định của pháp luật về quản lý và cấp phép xây dựng trên địa bàn Hội đồng nhân dân 03/05/2018 ,
24 Giám sát pháp luật về công tác chấp hành pháp luật về công tác tố giác tội phạm... Hội đồng nhân dân 07/05/2018
25 KH giám sát các quy định về pháp luật trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Hội đồng nhân dân 07/05/2018
26 KH giám sát việc chấp hành pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết, tố giá...tội phạm Hội đồng nhân dân 27/04/2018
27 Triệu tập dự kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện Hội đồng nhân dân 02/05/2018
28 Mời dự kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện Hội đồng nhân dân 02/05/2018
29 TB dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ 8-HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 27/05/2018
30 Thông báo lịch giám sát chuyên đề của TTHĐND huyện Hội đồng nhân dân 09/04/2018
31 Xây dựng báo cáo phục vụ giám sát của HĐND huyện Hội đồng nhân dân 26/03/2018
32 KH giám sát tiếp dân và giao đất lâm nghiệp do công ty lâm nghiệp... Hội đồng nhân dân 09/03/2018
33 Mời dự phiên họp thứ 23 TTHĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 01/03/2018
34 KH tiếp tiếp xúc cử tri của HĐND năm 2018 Hội đồng nhân dân 09/02/2018
35 Mời dự phiên họp thứ 21 TTHĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 26/01/2018
36 Thảo luận và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 -HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 15/12/2017
37 Viếng đền thờ Bác Hồ các hùng liệt sỹ Hội đồng nhân dân 12/12/2017
38 Chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 12/12/2017
39 Đề nghị trình bày báo cáo tóm tắt kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân 12/12/2017
40 Mời dự thẩm tra văn bản kỳ họp thứ 7 -HĐND huyện Hội đồng nhân dân 05/12/2017

Pages