Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Hội đồng nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
1 Thông báo lịch giám sát chuyên đề của TTHĐND huyện Hội đồng nhân dân 09/04/2018
2 Xây dựng báo cáo phục vụ giám sát của HĐND huyện Hội đồng nhân dân 26/03/2018
3 KH giám sát tiếp dân và giao đất lâm nghiệp do công ty lâm nghiệp... Hội đồng nhân dân 09/03/2018
4 Mời dự phiên họp thứ 23 TTHĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 01/03/2018
5 KH tiếp tiếp xúc cử tri của HĐND năm 2018 Hội đồng nhân dân 09/02/2018
6 Mời dự phiên họp thứ 21 TTHĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 26/01/2018
7 Thảo luận và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 -HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 15/12/2017
8 Viếng đền thờ Bác Hồ các hùng liệt sỹ Hội đồng nhân dân 12/12/2017
9 Chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 12/12/2017
10 Đề nghị trình bày báo cáo tóm tắt kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân 12/12/2017
11 Mời dự thẩm tra văn bản kỳ họp thứ 7 -HĐND huyện Hội đồng nhân dân 05/12/2017
12 TB xếp loại các xã, thị trấn Hội đồng nhân dân 05/12/2017
13 Mời dự HN thẩm tra các văn bản lĩnh vực KT-XH tại kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện Hội đồng nhân dân 05/12/2017
14 Mời dự kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 01/11/2017
15 Triệu tập kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 01/11/2017
16 Phân công thẩm tra tờ trình, dự thảo NQ tại kỳ họp thứ bẩy Hội đồng nhân dân 01/11/2017
17 TK công tác năm 2017 Hội đồng nhân dân 29/11/2017
18 TB phân công nhiệm vụ TT HĐND huyện khóa XXI, NK 2016-2021 Hội đồng nhân dân 24/11/2017
19 Chuẩn bị ý kiến phục vụ giao ban trực tuyến tháng 11 năm 2017 Hội đồng nhân dân 16/11/2017
20 TB chức danh, chữ ký Chủ tịch HĐND huyện Yên Thế Hội đồng nhân dân 16/11/2017

Pages