Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Hội đồng nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
1 KH tiếp tiếp xúc cử tri của HĐND năm 2018 Hội đồng nhân dân 09/02/2018
2 Mời dự phiên họp thứ 21 TTHĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 26/01/2018
3 Thảo luận và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 -HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 15/12/2017
4 Viếng đền thờ Bác Hồ các hùng liệt sỹ Hội đồng nhân dân 12/12/2017
5 Chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 12/12/2017
6 Đề nghị trình bày báo cáo tóm tắt kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân 12/12/2017
7 Mời dự thẩm tra văn bản kỳ họp thứ 7 -HĐND huyện Hội đồng nhân dân 05/12/2017
8 TB xếp loại các xã, thị trấn Hội đồng nhân dân 05/12/2017
9 Mời dự HN thẩm tra các văn bản lĩnh vực KT-XH tại kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện Hội đồng nhân dân 05/12/2017
10 Mời dự kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 01/11/2017
11 Triệu tập kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 01/11/2017
12 Phân công thẩm tra tờ trình, dự thảo NQ tại kỳ họp thứ bẩy Hội đồng nhân dân 01/11/2017
13 TK công tác năm 2017 Hội đồng nhân dân 29/11/2017
14 TB phân công nhiệm vụ TT HĐND huyện khóa XXI, NK 2016-2021 Hội đồng nhân dân 24/11/2017
15 Chuẩn bị ý kiến phục vụ giao ban trực tuyến tháng 11 năm 2017 Hội đồng nhân dân 16/11/2017
16 TB chức danh, chữ ký Chủ tịch HĐND huyện Yên Thế Hội đồng nhân dân 16/11/2017
17 Báo cáo KQ thực hiện lời hứa tại kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 16/11/2017
18 Báo cáo và trả lời chất vấn tại kỳ họp kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 16/11/2017
19 BC KQ thực hiện lời hứa tại kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 16/11/2017
20 Chuẩn bị nội dung và thời gian họp cuối năm 2017-HĐND các xã, thị trấn Hội đồng nhân dân 16/11/2017

Pages