Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Hội đồng nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
1 Chuẩn bị nội dung tổ chức kỳ họp giữa năm 2018 HĐND xã, thị trấn Hội đồng nhân dân 06/06/2018
2 TB lịch giám sát chuyên đề HĐND huyện Hội đồng nhân dân 06/06/2018
3 Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 05/06/2018
4 Đề xuất nội dung giám sát chuyên đề 2019 và chất vấn tại kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 30/05/2018
5 Thông báo dự kiến nội dung, thời gian, chương trình kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 30/05/2018
6 BCKQSX nông nghiệp vụ đông xuân 2017-2018 Hội đồng nhân dân 24/05/2018
7 Dự phiên họp thứ 25 TT HĐND huyện khóa XXI... Hội đồng nhân dân 24/05/2018
8 Đề cương giám sát các quy định của pháp luật về quản lý và cấp phép xây dựng trên địa bàn Hội đồng nhân dân 03/05/2018
9 KH giám sát các quy định của pháp luật về quản lý và cấp phép xây dựng trên địa bàn Hội đồng nhân dân 03/05/2018 ,
10 Giám sát pháp luật về công tác chấp hành pháp luật về công tác tố giác tội phạm... Hội đồng nhân dân 07/05/2018
11 KH giám sát các quy định về pháp luật trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Hội đồng nhân dân 07/05/2018
12 KH giám sát việc chấp hành pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết, tố giá...tội phạm Hội đồng nhân dân 27/04/2018
13 Triệu tập dự kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện Hội đồng nhân dân 02/05/2018
14 Mời dự kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện Hội đồng nhân dân 02/05/2018
15 TB dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ 8-HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 27/05/2018
16 Thông báo lịch giám sát chuyên đề của TTHĐND huyện Hội đồng nhân dân 09/04/2018
17 Xây dựng báo cáo phục vụ giám sát của HĐND huyện Hội đồng nhân dân 26/03/2018
18 KH giám sát tiếp dân và giao đất lâm nghiệp do công ty lâm nghiệp... Hội đồng nhân dân 09/03/2018
19 Mời dự phiên họp thứ 23 TTHĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 01/03/2018
20 KH tiếp tiếp xúc cử tri của HĐND năm 2018 Hội đồng nhân dân 09/02/2018

Pages