Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Hội đồng nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
1 Phân công thẩm tra báo cáo dự thảo tờ trình, nghị quyết HDND huyện, lần thứ 4 Hội đồng nhân dân 23/06/2017
2 báo cáo KQ giám sát triển khai các quy định pháp luật về BVMT Hội đồng nhân dân 20/06/2017
3 V/v đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ HĐND năm 2016 Hội đồng nhân dân 13/01/2017
4 Chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 4 - HDDN huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 13/06/2017
5 Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 - HDDND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 13/06/2017
6 Chuẩn bị nội dung và tổ chức kỳ họp giữa năm 2017, HDND xã, thị trấn Hội đồng nhân dân 13/06/2017
7 Thông báo dự nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ 4 HDND khoa XXI Hội đồng nhân dân 09/06/2017
8 Đề xuất nội dung giám sát chuyên đề năm 2018 và chất vấn tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân 09/06/2017
9 Quyết định thành lập đoàn giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện Luật tiếp công dân và giải quyết khiếu nại... Hội đồng nhân dân 30/05/2017
10 Quyết định thành lập đoàn giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện Luật tiếp công dân và giải quyết khiếu nại... Hội đồng nhân dân 30/05/2017
11 Mời dự phiên họp thứ 12-HĐND huyện khóa XXI - nhiệm kỳ 2016-2020 Hội đồng nhân dân 02/06/2017
12 QĐ quy định tiêu chí chấm điểm và đánh giá hoạt động hàng năm đối với các ban, các tổ ĐBHĐND huyện Yên Thế khóa XXI Hội đồng nhân dân 26/05/2017
13 Thông báo lịch giám sát của HĐND huyện Hội đồng nhân dân 04/04/2017
14 KH trợ cấp tháng giáp hạt đối với hộ nghèo các đối tượng CSXH năm 2017 Hội đồng nhân dân 05/04/2017
15 QĐ triệu tập lớp tập bồi dưỡng ĐB HĐND cấp xã Hội đồng nhân dân 05/04/2017
16 TB thời gian thực hiện chương trình giám sát chuyên đề của ban KT-XH HĐND huyện Hội đồng nhân dân 03/04/2017
17 QĐTL đoàn giám sát xét xử thi hành án dân sự.... Hội đồng nhân dân 24/03/2017
18 Giám sát công tác xét xử án dân sự thi hành án dân sự... Hội đồng nhân dân 24/03/2017
19 QĐTL đoàn giám sát thi hành Luật chính quyền địa phương... Hội đồng nhân dân 17/03/2017
20 KH triển khai giám sát thi hành luật tổ chức chính quyền.... Hội đồng nhân dân 17/03/2017

Pages