Skip to main content

Chương trình công tác - ủy ban nhân dân

Tiêu đề Ngày đăng File gắn
Chương trình công tác tháng 11 của Đảng ủy CQCQ huyện 07/11/2017
Báo KQ thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo tháng 10 của Đảng ủy CQCQ huyện 07/11/2017
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện tháng 10 năm 2017 02/10/2017
Chương trình công tác tháng 9 của CQCQ huyện 05/09/2017
Báo KQ công tác tháng 8 của CQCQ huyện 05/09/2017
Chương trình công tác tháng 7 của cơ qua chính quyền huyện 04/07/2017
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện tháng 7 năm 2017 29/06/2017
Chương trình công tác tháng 7 năm 2016 của UBND huyện 27/06/2017
TB Lịch làm việc của PCT Thân Minh Sâm tháng 6 năm 2017 05/06/2017
TB Lịch làm việc của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 6 năm 2017 05/06/2017
Lich công tác tháng 5 năm 2017 của PCT UBND huyện Thân Minh Sâm 03/05/2017
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện tháng 5 năm 2017 03/05/2017
Chương trình công tác tháng 5 năm 2016 của UBND huyện 27/04/2017
Chương trình công tác tháng 4 năm 2017 của UBND huyện 29/03/2017
TB Lịch làm việc của CT UBND huyện tháng 3 năm 2017 28/02/2017
TB Lịch làm việc của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 2/2017 28/02/2017
TB Lịch làm việc của PCT Thân Minh Sâm tháng 12 năm 2016 01/12/2016
Chương trình công tác tháng 9 của UBND huyện 30/08/2016
Lịch làm việc tháng 7 của Chủ tịch UBND huyện 04/07/2016
Lịch công tác của Chủ tịch UBND huyện tháng 5 năm 2016 04/05/2016
Chương trình công tác tháng 5 năm 2016 của UBND huyện 27/04/2016
Chương trình công tác tháng 3 năm 2016 UBND huyện 30/03/2016
Chương trình công tác tháng 2 năm 2016 UBND huyện 30/03/2016
Chương trình công tác tháng 1 năm 2016 30/03/2016
Chương trình công tác năm 2016 UBND huyện 30/03/2016
Chương trình công tác tháng 4 năm 2016 của UBND huyện 30/03/2016

Pages