Skip to main content

Chương trình công tác - hội đồng nhân dân

Tiêu đề Ngày đăng File gắn
Chương trình công tác năm 2018 của Ban KT-XH HĐND huyện 12/01/2018
Chương trình công tác Tháng 1 năm 2018 của Ban pháp chế HĐND huyện 12/01/2018
Chương trình công tác quý I năm 2018 của Ban pháp chế HĐND huyện 12/01/2018
Chương trình công tác 06 tháng của Ban pháp chế HĐND huyện 12/01/2018
Chương trình công tác năm 2018 của Ban pháp chế HĐND huyện 10/01/2018
Báo cáo hoạt động tháng 12 của Ban pháp chế năm 2017 21/12/2017
Chương trình công tác tháng 12 năm 2017 của Ban pháp chế HĐND huyện. 01/12/2017
BCKQ hoạt động tháng 11-2017 của Ban pháp chế HĐND huyện 01/12/2017
Chương trình công tác tháng 11-2017 của HĐND huyện 07/11/2017
Báo cáo KQ công tác tháng 10-2017 của HĐND huyện 07/11/2017
Chương trình công tác tháng 10 của Ban pháp chế 27/09/2017
Báo cáo công tác tháng 9 của Ban pháp chế 27/09/2017
Chương trình công tác tháng 9 năm 2017 của Ban Pháp chế HĐND huyện 31/08/2017
Báo cáo KQ hoạt động tháng 8/2017 của Ban Pháp chế HĐND huyện 31/08/2017
Chương trình công tác tháng năm 2017 của UBND huyện 28/08/2017
Chương trình công tác tháng 7 của Ban pháp chế HĐND huyện 29/06/2017
Báo cáo KQ công tác tháng 6 của Ban pháp chế HĐND huyện 29/06/2017
Báo cáo KQ công tác tháng 5 của Ban pháp chế HDDND huyện 07/06/2017
Chương trình công tác tháng 6 của Ban pháp chế HĐND huyện 29/05/2017
Báo cáo KQ hoạt động của Ban pháp chế HĐND huyện tháng 5 29/05/2017
Chương trình công tác tháng 5 của Bán pháp chế HĐND huyện 05/05/2017
Báo cáo hoạt động công tác tháng 4 năm 2017 của Ban pháp chế 05/05/2017
Chương trình công tác tháng 4 của Ban pháp chế HĐND huyện 29/03/2017
Chương trình công tác quý II của ban Pháp chế HĐND huyện 29/03/2017
Chương trình công tác quý II năm 2017 của Ban KT-XH HĐND huyện 24/03/2017
Chương trình công tác tháng 4 của Ban KT-XH HĐND huyện 24/03/2017
Chương trình công tác tháng 2 của HĐND huyện 07/02/2017