Skip to main content

Chương trình công tác tháng

Tiêu đề Ngày đăng File gắn
TB Lịch làm việc của PCT Thân Minh Sâm tháng 12 năm 2016 01/12/2016
Chương trình công tháng 12 năm 2016 28/11/2016
Chương trình công tác tháng 12 của Huyện ủy 25/11/2016
115/TB 03/11/2016
TB lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện tháng 11 năm 2016 02/11/2016
TB Lịch làm việc của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 11 năm 2016 02/11/2016
Lịch làm việc của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 19 năm 2016 30/09/2016
TB lịch làm việc tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện 30/09/2016
Chương trình công tác tháng 10 của UBND huyện 29/09/2016
Chương trình công tác tháng 10 năm 2016 của Huyện ủy 27/09/2016
TB lịch làm việc PCT Thân Minh Sâm tháng 9 năm 2016 01/09/2016
Lịch làm việc của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 9 năm 2016 01/09/2016
Chương trình công tác tháng 9 của UBND huyện 30/08/2016
Chương trình công tác tháng 9 năm 2016 25/08/2016
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch Thân Minh Sâm tháng 8 năm 2016 08/08/2016
TB Lịch làm việc của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 8 năm 2016 04/08/2016
Chương trình công tác tháng 8 năm 2016 của UBND huyện 29/07/2016
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện tháng 8 29/07/2016
Chương trình công tác tháng 8 của Huyện ủy 28/07/2016
Báo cáo công tác lãnh đạo tháng 7 năm 2016 22/07/2016
Lịch làm việc tháng 7 của Chủ tịch UBND huyện 04/07/2016
Chương trình công tác tháng 7 năm 2016 của UBND huyện 30/06/2016
Chương trình công tác tháng 7 năm 2016 của Huyện ủy 28/06/2016
46/TB 30/05/2016
Chương trình công tác tháng 6 năm 2016 của UBND huyện 27/05/2016
Chương trình công tác tháng 6 năm 2016 25/05/2016
Báo cáo CTCT tháng 5 năm 2016 25/05/2016
Lịch công tác của Chủ tịch UBND huyện tháng 5 năm 2016 04/05/2016
Chương trình công tác tháng 5 năm 2016 của UBND huyện 27/04/2016
Báo cáo KQ công tác tháng 4 năm 2016 của Huyện ủy 25/04/2016

Pages