Skip to main content

Chương trình công tác tháng

Tiêu đề Ngày đăng File gắn
Lịch công tác tháng 6 của PCT Nguyễn Ngọc Sơn 31/05/2018
Chương trình công tác tháng 6 năm 2018 của CQCQ huyện 31/05/2018
Báo KQ nhiệm vụ lãnh đạo công tác tháng 5 năm 2018 của CQCQ huyện 31/05/2018
Chương trình công tháng 6 của UBND huyện năm 2018 29/05/2018
Chương trình công tác tháng 6 năm 2018 của Huyện ủy 28/05/2018
Chương trình công tác tháng 6 năm 2018 của TTHĐND huyện 25/05/2018
Báo cáo KQ công tác tháng 5 năm 2018 của TT HĐND huyện 25/05/2018
Chương trình công tác tháng 5 của ĐUCQCQ huyện 10/05/2018
Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháng 4 năm 2018 của ĐUCQCQ huyện 10/05/2018
Thông báo lịch làm việc PCT UBND huyện Nguyễn Ngọc Sơn tháng 5 năm 2018 03/05/2018
Thông báo lịch làm việc PCT UBND huyện Thân Minh Sâm tháng 5 năm 2018 03/05/2018
Lịch làm việc của Bí thư, Chủ tịch UBND huyện tháng 5 năm 2018 03/05/2018
Chương trình công tác tháng 5 năm 2018 của UBND huyện 03/05/2018
Chương trình công tháng 5 của của ĐUCQCQ huyện năm 2018 02/05/2018
Báo cáo KQ lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháng 4 năm 2018 của ĐUCQCQ huyện 02/05/2018
Chương trình công tác Tháng 5 năm 2018 của Huyện ủy 26/04/2018
Báo cáo công tác tháng 4 năm 2018 của Huyện ủy... 23/04/2018
Chương trình công tác tháng 4 năm 2018 của HĐND huyện 04/04/2018
Báo cáo công tác tháng 3 và quý I năm 2018 của HĐND huyện 04/04/2018
TB lịch làm việc của Bí thư - Chủ tịch UBND huyện tháng 4 năm 2018 30/03/2018
Chương trình công tác tháng 4 năm 2018 của UBND huyện 29/03/2018
Chương trình công tác tháng 4 năm 2018 của Huyện ủy 27/03/2018
Lịch làm việc PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 3 năm 2018 06/03/2018
Lịch làm việc PCT Thân Minh Sâm tháng 3 năm 2018 06/03/2018
TB lịch làm việc của Bí thư - Chủ tịch UBND huyện tháng 3 năm 2018 01/03/2018
Chương trình công tháng 3 của UBND huyện năm 2018 01/03/2018
Chương trình công tác 3 năm 2018 của Huyện ủy 26/02/2018
Chương trình công tháng 2 của của ĐUCQCQ huyện năm 2018 08/02/2018
BCKQ tháng 01 năm 2018 của ĐUCQCQ huyện 08/02/2018
Lịch làm việc của PCTUBND huyện Thân Minh Sâm tháng 02 năm 2018 02/02/2018

Pages