Skip to main content

Chương trình công tác tháng

Tiêu đề Ngày đăng File gắn
Lịch làm việc của Bí thư, Chủ tịch UBND huyện tháng 5 năm 2018 03/05/2018
Chương trình công tác tháng 5 năm 2018 của UBND huyện 03/05/2018
Chương trình công tháng 5 của của ĐUCQCQ huyện năm 2018 02/05/2018
Báo cáo KQ lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháng 4 năm 2018 của ĐUCQCQ huyện 02/05/2018
Chương trình công tác Tháng 5 năm 2018 của Huyện ủy 26/04/2018
Báo cáo công tác tháng 4 năm 2018 của Huyện ủy... 23/04/2018
Chương trình công tác tháng 4 năm 2018 của HĐND huyện 04/04/2018
Báo cáo công tác tháng 3 và quý I năm 2018 của HĐND huyện 04/04/2018
TB lịch làm việc của Bí thư - Chủ tịch UBND huyện tháng 4 năm 2018 30/03/2018
Chương trình công tác tháng 4 năm 2018 của UBND huyện 29/03/2018
Chương trình công tác tháng 4 năm 2018 của Huyện ủy 27/03/2018
Lịch làm việc PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 3 năm 2018 06/03/2018
Lịch làm việc PCT Thân Minh Sâm tháng 3 năm 2018 06/03/2018
TB lịch làm việc của Bí thư - Chủ tịch UBND huyện tháng 3 năm 2018 01/03/2018
Chương trình công tháng 3 của UBND huyện năm 2018 01/03/2018
Chương trình công tác 3 năm 2018 của Huyện ủy 26/02/2018
Chương trình công tháng 2 của của ĐUCQCQ huyện năm 2018 08/02/2018
BCKQ tháng 01 năm 2018 của ĐUCQCQ huyện 08/02/2018
Lịch làm việc của PCTUBND huyện Thân Minh Sâm tháng 02 năm 2018 02/02/2018
Chương trình công tháng 2 của UBND huyện năm 2018 30/01/2018
Thông báo lịch làm việc của Bí thư - Chủ tịch UBND huyện tháng 2 năm 2018 30/01/2018
Chương trình công tác tháng 2 năm 2018 của Huyện ủy 26/01/2018
Báo cáo CTCT tháng 01 năm 2018 của Huyện ủy 23/01/2018
Chương trình công tác năm 2018 của Ban KT-XH HĐND huyện 12/01/2018
Chương trình công tác Tháng 1 năm 2018 của Ban pháp chế HĐND huyện 12/01/2018
Chương trình công tác quý I năm 2018 của Ban pháp chế HĐND huyện 12/01/2018
Chương trình công tác 06 tháng của Ban pháp chế HĐND huyện 12/01/2018
Chương trình công tác năm 2018 của Ban pháp chế HĐND huyện 10/01/2018
Thông báo lịch làm việc PCT UBND huyện Thân Minh Sâm tháng 1 năm 2018 04/01/2018
Lịch làm việc của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 01 năm 2018 04/01/2018

Pages