Skip to main content

Biển đảo Việt Nam

Họ tên: 
Công dân
Địa chỉ: 
Yên Thế
Câu hỏi: 

Câu hỏi 2: Đề nghị cho biết Luật Biển Đảo năm 2013 quy định thế nào là Đảo và Quần Đảo và chế độ pháp lý của Đảo và Quần Đảo?

Phản hồi: 
Trả lời: 
Điều 19 Luật Biển Đảo năm 2013 quy định  Đảo, quần đảo:
1. Đảo là một vùng đất tự nhiên có nước bao bọc, khi thủy triều lên vùng đất này vẫn ở trên mặt nước. Quần đảo là một tập hợp các đảo, bao gồm cả bộ phận của các đảo, vùng nước tiếp liền và các thành phần tự nhiên khác có liên quan chặt chẽ với nhau.
2. Đảo, quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam.
Điều 21. Chế độ pháp lý của đảo, quần đảo
1. Nhà nước thực hiện chủ quyền trên đảo, quần đảo của Việt Nam.
2. Chế độ pháp lý đối với vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của các đảo, quần đảo được thực hiện theo quy định tại các điều 10, 12, 14, 16 và 18 của Luật này.
 
Lĩnh vực: 
Công dân