Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
KH triển khai thi hành các đạo luật về lĩnh vực tư pháp Ban Hành: 28/03/2016 Hiệu lực:
KH thực hiện nội dung hoạt động phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc Ban Hành: 28/03/2016 Hiệu lực:
KH công tác giáo dục quốc phòng AN 2016 Ban Hành: 28/03/2016 Hiệu lực:
KH ứng dụng CNTT năm 2016 Ban Hành: 29/01/2016 Hiệu lực:
Mời họp HN thông tin lãnh đạo quý I năm 2016 Ban Hành: 24/03/2016 Hiệu lực:
Giải quyết TTHC lĩnh vực BHXH tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Ban Hành: 23/03/2016 Hiệu lực:
Phân công thẩm tra, báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình HĐND tại kỳ họp thứ 16 Ban Hành: 18/03/2016 Hiệu lực:
Tổng kết công nhiệm kỳ 2011-2016 của HĐND huyện Ban Hành: 18/03/2016 Hiệu lực:
Thông báo dự kiến nội dung, thời gian, địa điểm kỳ họp thứ 16 Ban Hành: 18/03/2016 Hiệu lực:
Báo cáo một số KQ trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Ban Hành: 23/03/2016 Hiệu lực:
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày khí tượng thế giới năm 2016 Ban Hành: 21/03/2016 Hiệu lực:
Dự buổi làm việc với đoàn giám sát của tỉnh Ban Hành: 22/03/2016 Hiệu lực:
NQBTVHU về đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2016-2020 Ban Hành: 14/03/2016 Hiệu lực:
Mời dự HN triển khai KH tim phòng Rebella... Ban Hành: 18/03/2016 Hiệu lực:
Mời dự làm việc đoàn giám sát của ban TTUBMTTQ tỉnh Bắc Giang Ban Hành: 18/03/2016 Hiệu lực:
KH tổ chức HN Tổng kết công tác GDQPAN năm 2015 Ban Hành: 18/03/2016 Hiệu lực:
KH thực hiện tiêm vácxin Sởi-Rebella... Ban Hành: 18/03/2016 Hiệu lực:
Mời dự HN liên tịch thống nhất nội dung, thời gian, địa điểm kỳ họp HĐND khuyện thứ 16- XX Ban Hành: 18/03/2016 Hiệu lực:
Quyết định cử cán bộ đi học lớp TCLLCT khóa 2016-2017 Ban Hành: 17/03/2016 Hiệu lực:
Mời họp BTVHU (lần thứ 08) Ban Hành: 17/03/2016 Hiệu lực:

Pages