Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Thay đổi thời gian họp UBND huyên tháng 8 năm 2018 Ban Hành: 21/08/2018 Hiệu lực:
Mời dự tổng kết năm học 2017-2018 Ban Hành: 17/08/2018 Hiệu lực:
KH xây dựng trường học chuẩn QG giai đoạn 2018-2020 Ban Hành: 16/08/2018 Hiệu lực:
QLCL vật tư, vật liệu xây dựng và sử dụng gạch xây không nung Ban Hành: 17/08/2018 Hiệu lực:
Triển khai KH điều tra, thu thập, lưu trưc, tổng hợp thông tin cầu lao động tại các doanh nghiệp 2018 Ban Hành: 17/08/2018 Hiệu lực:
Mời dự phiên họp UBND huyện tháng 8 năm 2018 Ban Hành: 17/08/2018 Hiệu lực:
Mời dự cưỡng chế thu hồi đất dân cư TT Cầu Gồ Ban Hành: 16/08/2018 Hiệu lực:
Triển khai một số nhiệm vụ công tác công đoàn Ban Hành: 10/08/2018 Hiệu lực:
Báo KQ KT-XH tháng 7, nhiệm vụ chủ yếu tháng 8 năm 2018 Ban Hành: 15/08/2018 Hiệu lực:
Mời họp BTC cưỡng chế thu hồi đất TT Cầu Gồ Ban Hành: 10/08/2018 Hiệu lực:
KH tổ chức cưỡng chế thu hôi đất giải phóng mặt bằng khu dân cư mới TT Cầu Gồ Ban Hành: 08/08/2018 Hiệu lực:
KH giám sát chương trình, đề án phát triển SX nông nghiệp Ban Hành: 10/08/2018 Hiệu lực:
Tập trung xem xét, giải quyết trả lời các ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện Ban Hành: 07/08/2018 Hiệu lực:
Khắc phục hậu quả, ổn định đời sống sau thiên tai Ban Hành: 08/08/2018 Hiệu lực:
Mời dự tập huấn Ban Hành: 08/08/2018 Hiệu lực:
Điều lệ giải cầu lông 02-9-2018 Ban Hành: 02/08/2018 Hiệu lực:
Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện năm 2018 Ban Hành: 02/08/2018 Hiệu lực:
KH đổi mới hệ hệ thống quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp Ban Hành: 02/08/2018 Hiệu lực:
Mời dự làm việc đoàn Giám sát của BCĐ CTPH số 29 Ban Hành: 02/08/2018 Hiệu lực:
Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND, ngày 31/7/2018 Ban Hành: 01/08/2018 Hiệu lực:

Pages