Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Mời viếng Đền Thề và các anh hùng liệt sỹ Ban Hành: 29/08/2018 Hiệu lực:
Triển khai công tác đảm bảo ATTP trong dịp tết trung thu 2018 Ban Hành: 29/08/2018 Hiệu lực:
Chuẩn bị một số nhiệm vụ chuẩn bị chào mừng 2-9 Ban Hành: 27/08/2018 Hiệu lực:
Rà soát tổng hợp bản đồ địa chính, chính quy Ban Hành: 27/08/2018 Hiệu lực:
KH điều tra, lưu trữ, tổng hợp thu thập thông tin lao động Ban Hành: 16/08/2018 Hiệu lực:
TBKL phiên tiếp dân 15/8/2018 Ban Hành: 21/08/2018 Hiệu lực:
Báo cáo thông tin thành viên các ban HĐND huyện, NK 2016-2021 Ban Hành: 21/08/2018 Hiệu lực:
Thay đổi thời gian họp UBND huyên tháng 8 năm 2018 Ban Hành: 21/08/2018 Hiệu lực:
Mời dự tổng kết năm học 2017-2018 Ban Hành: 17/08/2018 Hiệu lực:
KH xây dựng trường học chuẩn QG giai đoạn 2018-2020 Ban Hành: 16/08/2018 Hiệu lực:
QLCL vật tư, vật liệu xây dựng và sử dụng gạch xây không nung Ban Hành: 17/08/2018 Hiệu lực:
Triển khai KH điều tra, thu thập, lưu trưc, tổng hợp thông tin cầu lao động tại các doanh nghiệp 2018 Ban Hành: 17/08/2018 Hiệu lực:
Mời dự phiên họp UBND huyện tháng 8 năm 2018 Ban Hành: 17/08/2018 Hiệu lực:
Mời dự cưỡng chế thu hồi đất dân cư TT Cầu Gồ Ban Hành: 16/08/2018 Hiệu lực:
Triển khai một số nhiệm vụ công tác công đoàn Ban Hành: 10/08/2018 Hiệu lực:
Báo KQ KT-XH tháng 7, nhiệm vụ chủ yếu tháng 8 năm 2018 Ban Hành: 15/08/2018 Hiệu lực:
Mời họp BTC cưỡng chế thu hồi đất TT Cầu Gồ Ban Hành: 10/08/2018 Hiệu lực:
KH tổ chức cưỡng chế thu hôi đất giải phóng mặt bằng khu dân cư mới TT Cầu Gồ Ban Hành: 08/08/2018 Hiệu lực:
KH giám sát chương trình, đề án phát triển SX nông nghiệp Ban Hành: 10/08/2018 Hiệu lực:
Tập trung xem xét, giải quyết trả lời các ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện Ban Hành: 07/08/2018 Hiệu lực:

Pages