Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Mời dự HN nghe kiểm điểm tình hình thực hiện quý I, nhiệm vụ quý II năm 2016 Ban Hành: 28/03/2016 Hiệu lực:
QĐTL tổ giúp việc đoàn công tác kiểm tra, xác minh ...Dự án TL Sông Sỏi Ban Hành: 25/03/2016 Hiệu lực:
QĐTL đoàn công tác chỉ đạo kiểm tra, xác minh các kiến nghị của công dân về công tác GPMB DA Hồ Thủy lợi Sông Sỏi Ban Hành: 25/03/2016 Hiệu lực:
Mời dự tiếp dân với TT HĐND&UBND huyện Ban Hành: 29/03/2016 Hiệu lực:
Thực hiện quyết định tiếp nhận, xử lý phát hành, quản lý văn bản Ban Hành: 29/03/2016 Hiệu lực:
QĐBTVHU cử cán bộ tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức Ban Hành: 29/03/2016 Hiệu lực:
QĐBTVHU cử cán bộ tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức Ban Hành: 29/03/2016 Hiệu lực:
Mời dự HN thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 16 - HĐND huyện Ban Hành: 28/03/2016 Hiệu lực:
Mời dự HN thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 16 - HĐND huyện Ban Hành: 28/03/2016 Hiệu lực:
Đôn đốc lập danh sách thẻ BHXH cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo năm 2016 Ban Hành: 28/03/2016 Hiệu lực:
Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động năm 2016 Ban Hành: 23/03/2016 Hiệu lực:
KH hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 Ban Hành: 28/03/2016 Hiệu lực:
Mời dự HN giao ban tình hình KT-XH, công tác tiếp dân.... Ban Hành: 28/03/2016 Hiệu lực:
KH triển khai thi hành các đạo luật về lĩnh vực tư pháp Ban Hành: 28/03/2016 Hiệu lực:
KH thực hiện nội dung hoạt động phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc Ban Hành: 28/03/2016 Hiệu lực:
KH công tác giáo dục quốc phòng AN 2016 Ban Hành: 28/03/2016 Hiệu lực:
KH ứng dụng CNTT năm 2016 Ban Hành: 29/01/2016 Hiệu lực:
Mời họp HN thông tin lãnh đạo quý I năm 2016 Ban Hành: 24/03/2016 Hiệu lực:
Giải quyết TTHC lĩnh vực BHXH tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Ban Hành: 23/03/2016 Hiệu lực:
Phân công thẩm tra, báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình HĐND tại kỳ họp thứ 16 Ban Hành: 18/03/2016 Hiệu lực:

Pages