Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
BC triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW (Đảng ủy CQCQ huyện) Ban Hành: 16/04/2018 Hiệu lực:
Mời dự hội nghị với Lâm trường Đồng Sơn Ban Hành: 16/04/2018 Hiệu lực:
TBKL PCT Thân Minh Sâm tại HN quán triệt đề án hỗ trợ Người có công Ban Hành: 16/04/2018 Hiệu lực:
Báo cáo KQ nhiệm vụ KT-XH tháng 3, nhiệm vụ tháng 4 năm 2018 Ban Hành: 12/04/2018 Hiệu lực:
Mời dự HN UBND huyện tháng 4 năm 2018 Ban Hành: 12/04/2018 Hiệu lực:
Mời dự tiếp dân với TTHĐND, UBND huyện Ban Hành: 12/04/2018 Hiệu lực:
Tăng cường khám chữa bệnh nhân đạo Ban Hành: 11/04/2018 Hiệu lực:
Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước Ban Hành: 11/04/2018 Hiệu lực:
Thông báo lịch giám sát chuyên đề của TTHĐND huyện Ban Hành: 09/04/2018 Hiệu lực:
Thuc hien Chi thi so 03 UBND tinh Bac Giang Ban Hành: 09/04/2018 Hiệu lực:
TK ̀ nam cong tac nguoi co cong Ban Hành: 09/04/2018 Hiệu lực:
Moi du HN cong tac dam bao ATGT quy I nam 2018 Ban Hành: 09/04/2018 Hiệu lực:
Moi du HN ngươi co cong Ban Hành: 09/04/2018 Hiệu lực:
Cu can bo tap huan cong tac xa hoi Ban Hành: 09/04/2018 Hiệu lực:
TB giới thiệu chức danh chữ ký Trưởng phòng TN-MT huyện Ban Hành: 06/04/2018 Hiệu lực:
Mời dự tập huấn kiến thức ATTP ngành công thương Ban Hành: 06/04/2018 Hiệu lực:
TB số tài khoản tiếp nhận quỹ phòng chống thiên tai năm 2018 Ban Hành: 06/04/2018 Hiệu lực:
Đôn đốc báo cáo số liệu người tham gia BHYT Ban Hành: 04/04/2018 Hiệu lực:
KH thu nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2018 Ban Hành: 06/04/2018 Hiệu lực:
KH thực hiện kế hoạch số 249-NQ/TU tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ rừng Ban Hành: 06/04/2018 Hiệu lực:

Pages