Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Mời dự tập huấn Ban Hành: 08/08/2018 Hiệu lực:
Điều lệ giải cầu lông 02-9-2018 Ban Hành: 02/08/2018 Hiệu lực:
Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện năm 2018 Ban Hành: 02/08/2018 Hiệu lực:
KH đổi mới hệ hệ thống quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp Ban Hành: 02/08/2018 Hiệu lực:
Mời dự làm việc đoàn Giám sát của BCĐ CTPH số 29 Ban Hành: 02/08/2018 Hiệu lực:
Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND, ngày 31/7/2018 Ban Hành: 01/08/2018 Hiệu lực:
TBKL phiên họp UBND huyện tháng 7 năm 2018 Ban Hành: 31/07/2018 Hiệu lực:
KH thực hiện đánh giá giữa kỳ MTTQ Ban Hành: 27/07/2018 Hiệu lực:
Triển khai thực hiện QĐ số 18/QĐ-UBND, ngày 06/7/2018 Ban Hành: 31/07/2018 Hiệu lực:
Xây dựng đề xuất viện trợ chính phủ nước ngoài Ban Hành: 25/07/2018 Hiệu lực:
Mời dự HN tập huấn cho người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc năm 2018 Ban Hành: 25/07/2018 Hiệu lực:
Chuẩn bị báo cáo, hồ sơ phục vụ đoàn kiểm tra Sở TNMT Ban Hành: 20/07/2018 Hiệu lực:
KH thực hiện Nghị quyết số 76 về công tác phòng chống thiên tai Ban Hành: 24/07/2018 Hiệu lực:
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 41 Ban Hành: 24/07/2018 Hiệu lực:
KH phát triển kinh tế tập thể năm 2019 Ban Hành: 24/07/2018 Hiệu lực:
KH tiêm vác xin cho đàn chó, mèo năm 2018 Ban Hành: 24/07/2018 Hiệu lực:
Mời dự HN UBND huyện tháng 8 năm 2018 Ban Hành: 24/07/2018 Hiệu lực:
TBKL của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tại HN kiểm điểm công tác ATTTP 06 đầu năm 2018 Ban Hành: 23/07/2018 Hiệu lực:
Ban toàn BCĐ công tác gia đình Ban Hành: 20/07/2018 Hiệu lực:
Mời dự HN bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn về cấp CGCNQSD đất Ban Hành: 20/07/2018 Hiệu lực:

Pages