Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Mời dự HN triển khai thực hiện Đề án Ban Hành: 30/03/2018 Hiệu lực:
KH tuyển chọn cán bộ quản lý trường học đợt 1 năm 2018 Ban Hành: 29/03/2018 Hiệu lực:
BC việc đăng ký học tập theo tư tưởng, phong cách đạo đức HCM Ban Hành: 29/03/2018 Hiệu lực:
KH hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2018 Ban Hành: 29/03/2018 Hiệu lực:
Mời dự tiếp dân với TTHĐND, UBND huyện Ban Hành: 29/03/2018 Hiệu lực:
KH hệ thống văn bản QPPL của HĐND, UBND nhiệm kỳ 2014-2018 Ban Hành: 28/03/2018 Hiệu lực:
KH hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 Ban Hành: 28/03/2018 Hiệu lực:
KH thực hiện đề án tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ, liên quan đến phụ nữ 2017-2027 Ban Hành: 28/03/2018 Hiệu lực:
Rà soát, đánh giá và lập tờ khai quản lý an toàn hồ đập năm 2018 Ban Hành: 28/03/2018 Hiệu lực:
Xin ý kiến góp ý vào dự thảo kế hoạch thu, nộp phòng chống thiên tai năm 2018 Ban Hành: 28/03/2018 Hiệu lực:
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ KT-XH quý I, nhiệm vụ quý II năm 2018 Ban Hành: 28/03/2018 Hiệu lực:
TBKL phiên họp UBND huyện tháng 3 năm 2018 Ban Hành: 26/03/2018 Hiệu lực:
Xây dựng báo cáo phục vụ giám sát của HĐND huyện Ban Hành: 26/03/2018 Hiệu lực:
KH giám sát tiếp dân và giao đất lâm nghiệp do công ty lâm nghiệp... Ban Hành: 09/03/2018 Hiệu lực:
Giao chỉ tiêu kế hoạch công tác dân số Ban Hành: 23/03/2018 Hiệu lực:
Mời dự HN triển khai luật HS, luật trách nhiệm... Ban Hành: 23/03/2018 Hiệu lực:
Xây dựng phương án dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải... Ban Hành: 20/03/2018 Hiệu lực:
Kế hoạch cai nghiện ma túy năm 2018 Ban Hành: 18/03/2018 Hiệu lực:
Báo cáo TTHC quý I năm 2018 Ban Hành: 20/03/2018 Hiệu lực:
KH thực hiện công tác TN-MT năm 2018 Ban Hành: 13/03/2018 Hiệu lực:

Pages