Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Thông báo lịch giám sát chuyên đề của TTHĐND huyện Ban Hành: 09/04/2018 Hiệu lực:
Thuc hien Chi thi so 03 UBND tinh Bac Giang Ban Hành: 09/04/2018 Hiệu lực:
TK ̀ nam cong tac nguoi co cong Ban Hành: 09/04/2018 Hiệu lực:
Moi du HN cong tac dam bao ATGT quy I nam 2018 Ban Hành: 09/04/2018 Hiệu lực:
Moi du HN ngươi co cong Ban Hành: 09/04/2018 Hiệu lực:
Cu can bo tap huan cong tac xa hoi Ban Hành: 09/04/2018 Hiệu lực:
TB giới thiệu chức danh chữ ký Trưởng phòng TN-MT huyện Ban Hành: 06/04/2018 Hiệu lực:
Mời dự tập huấn kiến thức ATTP ngành công thương Ban Hành: 06/04/2018 Hiệu lực:
TB số tài khoản tiếp nhận quỹ phòng chống thiên tai năm 2018 Ban Hành: 06/04/2018 Hiệu lực:
Đôn đốc báo cáo số liệu người tham gia BHYT Ban Hành: 04/04/2018 Hiệu lực:
KH thu nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2018 Ban Hành: 06/04/2018 Hiệu lực:
KH thực hiện kế hoạch số 249-NQ/TU tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ rừng Ban Hành: 06/04/2018 Hiệu lực:
Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo công đoàn năm 2018 Ban Hành: 03/04/2018 Hiệu lực:
TB tiếp dân của HĐND, UBND huyện ngày 30/3/2018 Ban Hành: 03/04/2018 Hiệu lực:
Tuyển chọn thực tập sinh đi Nhật Bản đợt 1 năm 2018 Ban Hành: 03/04/2018 Hiệu lực:
KH thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ....tăng cường ANTT Ban Hành: 30/03/2018 Hiệu lực:
KH chiến dịch diệt chuột năm 2018 Ban Hành: 30/03/2018 Hiệu lực:
TB lịch làm của PCT TT UBND huyện Nguyễn Ngọc Sơn tháng 4 năm 2018 Ban Hành: 30/03/2018 Hiệu lực:
TB lịch làm của PCT UBND huyện Thân Minh Sâm tháng 4 năm 2018 Ban Hành: 30/03/2018 Hiệu lực:
Tăng cường biển pháp phòng chông dịch sốt xuất huyết Ban Hành: 30/03/2018 Hiệu lực:

Pages