Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Mời dự HN UBND huyện tháng 11 năm 2017 Ban Hành: 14/11/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN thông qua dự thảo phương án bồi thường GPMB Hồ Quỳnh bổ sung Ban Hành: 14/11/2017 Hiệu lực:
KH nâng cao chất lượng hoạt động đài TT cơ sở giai đoạn 2018-2020 Ban Hành: 09/11/2017 Hiệu lực:
KH thực hiện Đề án đẩy mạnh dạy tin học và ứng dụng CNTT trong trường phổ thông... Ban Hành: 14/11/2017 Hiệu lực:
KH triển khai thực hiện tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHYT..2018 Ban Hành: 30/09/2017 Hiệu lực:
KH ngầm hóa, chỉnh trang mạng thông tin trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020 Ban Hành: 06/11/2017 Hiệu lực:
BCKQ thực hiện NQ 01/NQ-CP Ban Hành: 09/11/2017 Hiệu lực:
TBKL tại HN giao ban ngày 06/11/2017 Ban Hành: 09/11/2017 Hiệu lực:
Rà soát, phân loại, lập sổ theo dõi cơ sở thực phẩm Ban Hành: 09/11/2017 Hiệu lực:
Tăng cường kiểm tra công tác hành nghề y dược tư nhân Ban Hành: 09/11/2017 Hiệu lực:
Đôn đốc việc chấp hành pháp luật lao động... Ban Hành: 09/11/2017 Hiệu lực:
Báo cáo việc làm và xuất khẩu lao động năm 2017 Ban Hành: 08/10/2017 Hiệu lực:
Khảo sát đào tạo nghề nông thôn năm 2018 Ban Hành: 08/10/2017 Hiệu lực:
Giải quyết chế độ chính sách người có công Ban Hành: 08/10/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN liên tịch thống nhất nội dung, thời gian, địa điểm kỳ họp thứ 7- HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 08/10/2017 Hiệu lực:
Nhắc nhở UBND các xã, thị trấn chưa nộp báo cáo rà soát CT04/CT-UBND Ban Hành: 08/10/2017 Hiệu lực:
KH tổ chức thực hiện Chỉ thị 05/CT-UBND, ngày 27/9/2017 Ban Hành: 30/09/2017 Hiệu lực:
QĐ v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn huyện Ban Hành: 31/10/2017 Hiệu lực:
QĐ v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn huyện Ban Hành: 24/10/2017 Hiệu lực:
QĐ về việc khen thưởng các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác đảm bảo ANTT thi hành án hình sự Ban Hành: 24/10/2017 Hiệu lực:

Pages