Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Triển khai QĐ số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 Ban Hành: 11/12/2017 Hiệu lực:
KH triển khai CT hành động QG Việt Nam về đăng ký hộ tịch... Ban Hành: 07/12/2017 Hiệu lực:
TBKL phiên tiếp dân ngày 30/11/2017 Ban Hành: 08/12/2017 Hiệu lực:
QĐ TL BCĐ lễ hội Yên Thế năm 2018 Ban Hành: 08/12/2017 Hiệu lực:
KH tuyển chọn cán bộ quản lý trường học năm 2017 Ban Hành: 05/12/2017 Hiệu lực:
Báo cáo các nhiệm vụ tuần Ban Hành: 05/12/2017 Hiệu lực:
Mời dự thẩm tra văn bản kỳ họp thứ 7 -HĐND huyện Ban Hành: 05/12/2017 Hiệu lực:
TB xếp loại các xã, thị trấn Ban Hành: 05/12/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN thẩm tra các văn bản lĩnh vực KT-XH tại kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện Ban Hành: 05/12/2017 Hiệu lực:
Báo cáo kết quả học tập tư tưởng, phong cách đạo đức HCM năm 2017 (ĐUCQCQ huyện) Ban Hành: 01/11/2017 Hiệu lực:
Báo cáo cổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 (ĐUCQCQ huyện) Ban Hành: 01/11/2017 Hiệu lực:
Mời dự kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 01/11/2017 Hiệu lực:
Triệu tập kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 01/11/2017 Hiệu lực:
Phân công thẩm tra tờ trình, dự thảo NQ tại kỳ họp thứ bẩy Ban Hành: 01/11/2017 Hiệu lực:
Đánh giá, xếp loại KQ thực hiện nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn năm 2017 Ban Hành: 30/11/2017 Hiệu lực:
Triển khai tổng kiểm tra, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm VK, VLN, CCHT và pháo Ban Hành: 04/12/2017 Hiệu lực:
TK công tác năm 2017 Ban Hành: 29/11/2017 Hiệu lực:
BCKQ thực hiện công tác KSTTHC năm 20107, nhiệm vụ , giải pháp 2018 Ban Hành: 24/11/2017 Hiệu lực:
TB phân công nhiệm vụ TT HĐND huyện khóa XXI, NK 2016-2021 Ban Hành: 24/11/2017 Hiệu lực:
BCKQ công tác tháng 11 năm 2017 của Huyện ủy Ban Hành: 20/11/2017 Hiệu lực:

Pages