Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
KH thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm HC trên địa bàn huyện năm 2018 Ban Hành: 04/01/2018 Hiệu lực:
KH kiểm tra, rà soát văn bản năm 2018 Ban Hành: 28/12/2017 Hiệu lực:
KH tổ chức HN tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ 2018 Ban Hành: 28/12/2017 Hiệu lực:
Mời làm việc với Ban KT-NS HĐND tỉnh Ban Hành: 28/12/2017 Hiệu lực:
Mời dự tiếp dân với TTHĐND, UBND huyện Ban Hành: 28/12/2017 Hiệu lực:
KH phòng chống thiên tai và TNCN trên địa bàn Ban Hành: 27/12/2017 Hiệu lực:
KH thực hiện đề án tăng cường tư vấn cung cấp dịch vụ dân số... Ban Hành: 27/12/2017 Hiệu lực:
KH thực hiện đề án chăn sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2018-2025 Ban Hành: 27/12/2017 Hiệu lực:
KH đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2018 Ban Hành: 26/12/2017 Hiệu lực:
KH thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg, ngày 24/10/2017 của TTg Ban Hành: 26/12/2017 Hiệu lực:
Rà soát văn bản QPPL... Ban Hành: 26/12/2017 Hiệu lực:
Báo cáo thực hiện chương trình cứng hóa kênh mương Ban Hành: 25/12/2017 Hiệu lực:
Mời làm việc với Ban dân tộc tỉnh Bắc Giang Ban Hành: 26/12/2017 Hiệu lực:
Mời họp UBND huyện tháng 12 năm 2017 Ban Hành: 22/12/2017 Hiệu lực:
KH đợt cao điểm bảo đảm TTATGT trong dịp tết Dương lịch, Nguyên đán...2018 Ban Hành: 22/12/2017 Hiệu lực:
Chuẩn bị ý kiến phục vụ giao ban trực tuyến tháng 12 năm 2017 Ban Hành: 19/12/2017 Hiệu lực:
KH thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TW, ngày 05/9/2017 Ban Hành: 19/12/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2017 Ban Hành: 19/12/2017 Hiệu lực:
Thực hiện thu nộp BHXH, BHYT, BHTN Ban Hành: 19/12/2017 Hiệu lực:
Chấn chỉnh thực hiện cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH Ban Hành: 19/12/2017 Hiệu lực:

Pages