Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Mời làm việc với Tổ kiểm tra CCHC tỉnh Ban Hành: 22/10/2018 Hiệu lực:
Mời làm việc với PCT UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà Ban Hành: 22/10/2018 Hiệu lực:
Đăng ký nội dung chương trình cấp ủy năm 2019 Ban Hành: 19/10/2018 Hiệu lực:
TB kết quả nhận báo cáo tháng 10 năm 2018 Ban Hành: 19/10/2018 Hiệu lực:
KH đào tạo nghề nông thôn Ban Hành: 11/10/2018 Hiệu lực:
Mời dự HN rà soát nghiệp vụ hệ thống QLVB QPPL Ban Hành: 19/10/2018 Hiệu lực:
Đăng ký tạo lập tài khoản sử dụng hỗ trợ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo Ban Hành: 22/10/2018 Hiệu lực:
KH chuyển đổi vị trí công tác đối với CC, VC huyện năm 2019 Ban Hành: 19/10/2018 Hiệu lực:
TB điều chỉnh giờ làm việc mùa đông Ban Hành: 19/10/2018 Hiệu lực:
Triển khai thí điểm tặng bảo hiểm cho học sinh Ban Hành: 17/10/2018 Hiệu lực:
TB phiên tiếp dân 15/10/2018 của TT HĐND, UBND huyện Ban Hành: 17/10/2018 Hiệu lực:
Tổ chức Đại hội làm vườn cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2018-2023 Ban Hành: 17/10/2018 Hiệu lực:
XD KH BTVHU về chiến lược phát triển công nghiệp...2030-2035 Ban Hành: 17/10/2018 Hiệu lực:
BCKQ nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 10, nhiệm vụ chủ yếu tháng 11 Ban Hành: 18/10/2018 Hiệu lực:
QĐ TL đoàn liên ngành, đôn đốc việc triển khai thu thuế tại các xã, thị trấn Ban Hành: 16/10/2018 Hiệu lực:
TBKL BTVHU tại hội nghị giao ban MTTQ và các đoàn thể Ban Hành: 16/10/2018 Hiệu lực:
Báo cáo kết quả giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động năm 2018 Ban Hành: 12/10/2018 Hiệu lực:
TBKL Chủ tịch UBND huyện tại HN kiểm điểm tiến độ thu ngân sách 09 tháng đầu năm Ban Hành: 12/10/2018 Hiệu lực:
KH tuyển chọn cán bộ quản lý trường học đợt 2 năm 2018 Ban Hành: 12/10/2018 Hiệu lực:
Mời họp UBND huyện tháng 10 năm 2018 Ban Hành: 12/10/2018 Hiệu lực:

Pages