Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
TB điều chỉnh giờ làm việc mùa đông Ban Hành: 19/10/2018 Hiệu lực:
Triển khai thí điểm tặng bảo hiểm cho học sinh Ban Hành: 17/10/2018 Hiệu lực:
TB phiên tiếp dân 15/10/2018 của TT HĐND, UBND huyện Ban Hành: 17/10/2018 Hiệu lực:
Tổ chức Đại hội làm vườn cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2018-2023 Ban Hành: 17/10/2018 Hiệu lực:
XD KH BTVHU về chiến lược phát triển công nghiệp...2030-2035 Ban Hành: 17/10/2018 Hiệu lực:
BCKQ nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 10, nhiệm vụ chủ yếu tháng 11 Ban Hành: 18/10/2018 Hiệu lực:
QĐ TL đoàn liên ngành, đôn đốc việc triển khai thu thuế tại các xã, thị trấn Ban Hành: 16/10/2018 Hiệu lực:
TBKL BTVHU tại hội nghị giao ban MTTQ và các đoàn thể Ban Hành: 16/10/2018 Hiệu lực:
Báo cáo kết quả giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động năm 2018 Ban Hành: 12/10/2018 Hiệu lực:
TBKL Chủ tịch UBND huyện tại HN kiểm điểm tiến độ thu ngân sách 09 tháng đầu năm Ban Hành: 12/10/2018 Hiệu lực:
KH tuyển chọn cán bộ quản lý trường học đợt 2 năm 2018 Ban Hành: 12/10/2018 Hiệu lực:
Mời họp UBND huyện tháng 10 năm 2018 Ban Hành: 12/10/2018 Hiệu lực:
BC tổng kết 5 năm ngày pháp luật luật trên địa bàn Ban Hành: 09/10/2018 Hiệu lực:
Thực hiện KH rà soát văn bản QPPL 2014-2018 Ban Hành: 09/10/2018 Hiệu lực:
Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn kiểm tra CCHC tỉnh Ban Hành: 09/10/2018 Hiệu lực:
Thông báo giờ làm việc mùa đông Ban Hành: 09/10/2018 Hiệu lực:
Triển khai điêu tra, thống kê người đi lao động trên địa bản bị chết do tai nạn lao động Ban Hành: 08/10/2018 Hiệu lực:
BC ước thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2018 Ban Hành: 08/10/2018 Hiệu lực:
Thực hiện lễ Quốc tang Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười Ban Hành: 05/10/2018 Hiệu lực:
TB phân công nhiệm vụ của lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện Ban Hành: 05/10/2018 Hiệu lực:

Pages