Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Yêu cầu chuẩn bị ý kiến phục vụ HN giao ban trực tuyến tháng 9 năm 2017 Ban Hành: 19/09/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN kiểm điểm công tác đầu tư XDCB 9 tháng đầu năm 2017 Ban Hành: 19/09/2017 Hiệu lực:
Thực hiện nguồn vốn CTMTQG 2017 Ban Hành: 19/09/2017 Hiệu lực:
KH thu thuế phi nông nghiệp Ban Hành: 19/09/2017 Hiệu lực:
Mời thăm và tặng quà các cụ từ 90 tuổi trở lên nhân ngày QTNCT Ban Hành: 19/09/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN triển khai xây dựng, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Ban Hành: 19/09/2017 Hiệu lực:
Thay đổi thời gian phiên họp UBND tháng 9 năm 2017 Ban Hành: 18/09/2017 Hiệu lực:
Rà soát, thống kê các loại báo cáo trong hoạt động CQHCNN Ban Hành: 18/09/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN trực tuyến giao bán với TT Tỉnh ủy quý III năm 2017 Ban Hành: 18/09/2017 Hiệu lực:
QĐTL đoàn công tác liên ngành kiểm tra thực hiện công tác quản lý về ATTP Ban Hành: 18/09/2017 Hiệu lực:
KH kiểm tra công tác QLATTP Ban Hành: 15/09/2017 Hiệu lực:
Mời dự phiên họp UBND huyện tháng 9 Ban Hành: 12/09/2017 Hiệu lực:
TBKL của CT UBND huyện tại HN giao ban lãnh đạo UBND huyện ngày 11/9/2017 Ban Hành: 12/09/2017 Hiệu lực:
KH phát triển kinh tế tập thể Yên Thế năm 2018 Ban Hành: 30/08/2017 Hiệu lực:
Tăng cường kiểm tra hành nghề y dược tư nhân không phép Ban Hành: 13/09/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN tập huấn hướng dẫn dồn điền đổi thửa... Ban Hành: 12/09/2017 Hiệu lực:
KH rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cần nghèo trên địa bàn huyện YT Ban Hành: 08/09/2017 Hiệu lực:
KH điêu tra, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin cung cấp lao động Ban Hành: 08/09/2017 Hiệu lực:
QĐTL văn phòng điều phối chương trình MTQG XDNTM huyện YT Ban Hành: 08/09/2017 Hiệu lực:
Chuẩn bị các nội dung tại kỳ họp thứ 5-HĐND huyện Ban Hành: 11/09/2017 Hiệu lực:

Pages