Skip to main content

UBND huyện nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2016

Xác định cải cách hành chính có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển của đất nước và các địa phương; là một chiến lược quốc gia đã được Đảng,Nhà nước quan tâm và triển khai thực hiện. Trong những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Yên Thế đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính một cách đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các ngành, các lĩnh vực từ huyện đến cơ sở. Để tiếp tục duy trì, đẩy mạnh hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp tại h

uyện, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2016, UBND huyện đã chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu trên các mặt:
UBND huyện đã ban hành Quy chế phối hợp và quy trình giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện. Tiếp tục chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ huyện đến xã thường xuyên cập nhật và việc biên soạn lại các thủ tục hành chính và niêm yết công khai các lĩnh vực, các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp theo Quyết định 755/2015/QĐ-UBND, ngày 15/12/2015  của UBND tỉnh và trên Cổng TTĐT huyện với (254 thủ tục cấp huyện/12 lĩnh vực và 144 thủ tục cấp xã/11 lĩnh vực). Tiếp tục thực hiện tốt công khai địa chỉ tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa cấp huyện theo đúng quy của Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang.Niêm yết công khai mức thu và thực hiện phí, lệ phí đầy đủ đúng quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp. Mở sổ, hòm thư góp ý, biển thẻ chức danh công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đầy đủ. Trong nhiều năm qua, không có đơn thư khiếu nại cũng như các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, cấp xã. Việc chấp hành đúng quy định về trang phục đối với cán bộ trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện từ huyện đến cơ sở được triển khai thực hiện tốt. Công tác đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; thực hiện tốt việc sử dụng phần mềm dùng chung tại Bộ phận một cửa cấp huyện, các phòng ban đơn vị liên quan và 100% các xã, thị trấn (trong quý II năm 2016).
Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt việc bố trí cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo Quyết định 09 của Thủ tướng Chính phủ. Cấp huyện đã bố trí 05 công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và phân công 01 lãnh đạo Văn phòng phụ trách. Cấp xã bố trí mỗi xã 02 công chức trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả. Tất cả các công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện đều có ít thời gian công tác trên 03 năm, có trình độ chuyên môn tương ứng; luôn tận tình, trách nhiệm trong công việc, nắm vững về chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên, kịp thời cập nhật những quy định mới để áp dụng thực hiện và những quy định không phù hợp với tình hình thực tế kiến nghị sửa đổi. Không gây phiền hà cho công dân và tổ chức dưới mọi hình thức.
UBND từ huyện, xã quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện được bổ trí phòng làm việc với diện tích 50m2. Trang bị 05 máy tính, 04 máy in, 01 máy scan, 01 máy photo, 01 màn hình tra cứu quy trình giải quyết TTHC, 05 tủ đựng tài liệu, 02 điều hòa nhiệt độ; hệ thống camera giám sát, thiết bị phát wifi, hệ thống bàn làm việc, bàn ghế dành cho công dân cơ bản đáp ứng yêu cầu theo đúng Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với cấp xã: Phần lớn đã bố trí diện tích phòng làm việc tối thiểu từ 25m2 trở lên. Dành 50% diện tích cho công dân, tổ chức ngồi chờ. Các trang thiết bị của bộ phận đã được trang bị đầy đủ gồm: Máy tính, máy in, máy quét (Scanner), hệ thống mạng LAN kết nối Internet bằng công nghệ cáp quang, tủ đựng tài liệu, bàn ghế làm việc cho cán bộ, ghế ngồi chờ cho công dân; biển tên chức danh, hòm thư góp ý…
Nhìn chung, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đảm bảo đúng quy trình từ việc tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn đến việc trả kết quả cho tổ chức, công dân. Cở sở vật chất, trang thiết bị ngày một đầy đủ, khang trang, sạch đẹp. Đội ngũ cán bộ có kiến thức và năng lực thực tiễn để tiếp nhận và trả kết quả, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tỷ lệ giải quyết các thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đang ngày một cao hơn, đặc biệt không có hồ sơ quá hạn. Quá trình giải quyết không có đơn thư, khiếu nại hoặc kiến nghị của người dân về ý thức, thái độ, hành vi của cán bộ cũng như sự chậm trễ của cơ quan nhà nước khi giải quyết thủ tục hành chính. Như vậy, có thể khẳng định các tổ chức, công dân cơ bản hài lòng khi đến giao dịch tại các cơ quan nhà nước cũng như bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp tại huyện. Từ đó góp phần thúc đẩy hoạt động cải cách hành chính  trên địa bàn huyện từng bước được cải tiến, đổi mới; chất lượng, hiệu quả công việc ngày càng được nâng cao, hoạt động của bộ máy nhà nước từ huyện đến cơ sở ngày càng được củng cố và hoàn thiện./.
 
 Trần Thị Lý