Skip to main content

Tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo cấp huyện, xã đạt trên 97%

Trong những năm qua, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được Huyện ủy, UBND huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn quan tâm thực hiện. Nhiều vụ việc phức tạp về khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; không để phát sinh điểm nóng hoặc kéo dài vụ việc làm nảy sinh tình hình phức tạp, góp phần ổn định an ninh, chính trị, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Thế lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, toàn huyện đã tiếp hơn 1.900 lượt công dân với nhiều ý kiến kiến nghị, phản ánh tập trung chủ yếu vào các vấn đề như: tranh chấp đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, chứng nhận quyền sử dụng đất, vấn đề gây ô nhiễm môi trường... Nhìn chung công tác tiếp dân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Sau các kỳ tiếp công dân, Chủ tịch UBND huyện ra thông báo tiếp dân giao cho các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thuộc thẩm quyền giải quyết các đơn thư, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại tố cáo của công dân một cách kịp thời. Các kiến nghị, phản ánh của công dân được cán bộ tiếp công dân tổng hợp báo cáo UBND huyện để chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung giải quyết. Cùng với hoạt động tiếp dân, việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo cũng được UBND huyện tập trung chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả. Hơn nửa nhiệm kỳ qua, toàn huyện đã tiếp nhận 612 đơn, đến nay tỷ lệ giải quyết đơn ở cấp huyện đạt 97,8%, cấp xã đạt 96,8%. 
Có được kết quả trên là do UBND huyện đã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và coi đây là khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên của các cấp, các ngành. Từ đó, trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được nâng lên. Việc tiếp nhận, trả kết quả tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông đạt nhiều kết quả. 
Bên cạnh đó, huyện cũng tăng cường chỉ đạo, kiểm tra thẩm quyền của chính quyền cơ sở và các ngành trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, giải quyết kịp thời các vi phạm pháp luật khiếu nại tố cáo. Tập trung thanh, kiểm tra vào các ngành, các lĩnh vực trọng tâm thường xảy ra lãng phí, tiêu cực tham nhũng như: quản lý đất đai, tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công, thuế quỹ, các chương trình mục tiêu dự án và công khai minh bạch các khoản đóng góp của nhân dân... từ đó, củng cố niềm tin của nhân dân với chính quyền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện./.
 
Quang Huy