Skip to main content

Thường trực HĐND huyện giám sát tại Đồng Tâm

Sáng ngày 12/9/2017, đoàn công tác của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Văn Thanh, PCT TT HĐND huyện làm trưởng đoàn đã về kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình cải cách hành chính; “cơ chế một cửa”, “một cửa liên thông”, tại xã Đồng Tâm. Tiếp và làm việc cùng với đoàn có các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ngành và cán bộ chuyên môn của địa phương.
Thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ và Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của UBND tỉnh, huyện trong thời gian qua đã được xã Đồng Tâm triển khai đồng bộ và toàn diện trên cả 5 nội dung đó là: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách bộ máy tổ chức hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và xây dựng nền hành chính hiện đại.
Quá trình tổ chức thực hiện từng bước đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến đáng ghi nhận về cải cách hành chính trong tình hình mới. Việc cải cách TTHC được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, đặc biệt là giải quyết TTHC theo cơ chế  “một cửa” và “một cửa liên thông”; tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành tại địa phương. Đội nghũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân.
 Những kết quả của chương trình cải cách hành chính đã đóng góp trong việc tăng cường hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ các cơ quan hành chính nhà nước đối với tổ chức, Doanh nghiệp và công dân. Qua đó đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển KT –XH  trên địa bàn xã, nâng cao uy tín lãnh đạo của Đảng, ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương…
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của xã Đồng Tâm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND chất lượng chưa cao, chưa xác định công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật là công tác thường xuyên nên không kịp thời loại bỏ những văn bản hết hiệu lực, không phù hợp; Công tác thông tin, báo cáo chưa kịp thời; Việc kiểm soát thủ tục hành chính chưa thực hiện thường xuyên…
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đ/c Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng trong công tác cải cách hành chính của xã Đồng Tâm, đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại và hạn chế cần xử lý trong thời gian tới. Đ/c yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã Đồng Tâm cần rà soát lại các kế hoạch trong giai đoạn 2016 – 2020, để thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu của công tác cải cách TTHC đã đề ra.
Được biết, trong đợt này, thường trực HĐND huyện sẽ tổ chức giám sát chuyên đề về việc thực hiện chương trình cải cách hành chính; “cơ chế một cửa”, “một cửa liên thông”, tại 18 cơ quan, đơn vị và các xã trên địa bàn huyện./.
                                                         Chu Hoa