Skip to main content

Kiểm tra cải cách hành chính tại 81% cơ quan, đơn vị và 71% số xã, thị trấn

Năm 2016, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. Trong đó, trọng tâm là kiểm tra hoạt động thực thi công vụ và việc triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.
Kết quả trong năm, đã chỉ đạo, tổ chức kiểm tra được 17/21 cơ quan, đơn vị, đạt tỷ lệ 81% và 15/21 xã, thị trấn, đạt tỷ lệ 71%. Qua kiểm tra, nhìn chung, các đơn vị đều triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch được phân công, phân cấp như: tổ chức tốt công tác tuyên truyền; bố trí công chức có đủ năng lực, trình độ trực tiếp phụ trách công tác CCHC; công khai hóa các loại thủ tục hành chính (TTHC); thực hiện tốt các quy trình giải quyết các TTHC cho tổ chức và công dân; không có đơn thư phản ánh về quy trình giải quyết TTHC còn rườm rà hay việc cán bộ gây phiền hà, sách nhiễu tổ chức, công dân.
Qua việc kiểm tra, nhằm đánh giá chất lượng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác CCHC; nắm tình hình và kịp thời hướng dẫn các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả thực hiện công tác CCHC. Đồng thời, nhằm tìm ra những điển hình, sáng kiến, cách làm hay trong tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC để tuyên truyền, nhân rộng áp dụng; chỉ ra những hạn chế, tồn tại để kịp thời khắc phục, rút kinh nghiệm, đề xuất biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác CCHC những năm tiếp theo. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC và tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ giải quyết công việc./.
 
Văn Thư