Skip to main content

Giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính Xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân

Trong công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cải cách hành chính được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại, phục vụ tốt hơn cho những của người dân và tổ chức; qua đó củng cố, phát triển nền hành chính liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ tốt nhất quyền lợi của nhân dân.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; trong những năm qua Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã quan tâm, tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Thế lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định: Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá và là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của chính quyền cấp huyện và cơ sở; qua đó nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm, đạo đức công vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, người đứng đầu, bộ máy hành chính; đáp ứng yêu cầy xây dựng bộ máy hành chính cấp huyện, cấp xã mang tính chuyên nghiệp hiện đại, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
Bám sát định hướng, quan điểm, chủ trương, đường lối và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Huyện ủy về công tác cải cách hành chính; trên cơ sở Nghị quyết số 43-NQ/HU ngày 14/3/2016 ngày 14/3/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. UBND huyện đã chỉ đạo áp dụng phần mềm dùng chung đối với cấp huyện và 100% các xã, thị trấn trên địa bàn; triển khai cập nhật phần mềm theo Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND về việc quy định danh mục, thời hạn giải quyết một số TTHC theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã; cơ chế một cửa liên thông giữa cấp tỉnh với cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Hiện  nay cấp huyện và 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều tiếp nhận và giải quyết hồ sơ và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông qua phần mềm dùng chung kết nối 03 cấp (tỉnh, huyện, xã với tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt tỷ lệ trên 95%. 
Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo thực hiện 06 nội dung trong công tác CCHC, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính thông qua việc thành lập 03 Đoàn Kiểm tra, 05 Tổ Kiểm tra công vụ (năm 2017, các Đoàn kiểm tra, Tổ kiểm tra huyện tiến hành 108 lượt kiểm tra đột xuất việc thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức  đối với 21/21 xã, thị trấn, 45 cơ quan, đơn vị ); đẩy mạnh cải cách bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức (trọng tâm là ban hành: Đề án và lấy ý kiến nhân dân và Hội đồng nhân dân các cấp về nhập xã Bố Hạ vào thị trấn Bố Hạ, triển khai đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức giai đoạn 2017-2020; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 36 công chức, viên chức cấp xã và các đơn vị sự nghiệp); từng bước hiện đại hóa nền hành chính nhà nước (hoàn thành việc xây dựng và đưa vào hoạt động trụ sở liên cơ quan cấp huyện, với kinh phí trên 16 tỷ đồng; đầu tư, lắp đặt trang thiết bị Bộ phận TN&TKQ cấp huyện theo hướng hiện đại với kinh phí 460 triệu đồng; triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát tại bộ phận TN&TKQ UBND các xã, thị trấn với kinh phí 61 triệu đồng).. Qua đó từng bước tạo sự chuyển biến biến tích cực, rõ nét, toàn diện trong nhận thức và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập như: Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn còn quan tâm chưa đúng mức đến việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính nói chung; chỉ đạo, phân công, đốn đốc, kiểm tra công chức, viên chức trong tiếp nhận và trả hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nói riêng nên việc cải cách, rà soát thủ tục hành chính thực hiện chưa thường xuyên, thiếu hiệu quả; một số thủ tục hành chính giải quyết còn chậm so với thời gian quy định, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Chất lượng, hiệu quả cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính chưa cao, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành và thực hiện nhiệm vụ chưa mang lại hiệu qủa tích cực. Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy định về văn hóa công sở, quản lý cán bộ, công chức, viên chức tại một số các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn còn hạn chế, có biểu hiện buông lỏng quản lý dẫn đến có cán bộ, công chức vi phạm pháp luật phải xử lý kỷ luật; cá biệt người đứng đầu một số xã, thị trấn chưa chấp hành nghiêm túc quy định, nền nếp hội họp, chế độ giao ban, thông tin, báo cáo; một bộ phận công chức, viên chức còn hạn chế về trình độ chuyên môn, năng lực công tác, trong thực thi nhiệm vụ còn né tránh, đùn đẩy trách nhiệm khi giải quyết công việc, kết quả thực hiện nhiệm vụ chưa cao, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.... làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị, địa phương…
Nhằm phát huy những kết quả đạt được đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính trong thời gian qua, từng bước hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại; tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy phục vụ nhân dân; nâng cao thứ hạng, xếp loại chỉ số cải cách hành chính của huyện; trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, các địa phương cần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau:
Thứ nhất, Quan tâm phát  huy vai trò cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong công tác chỉ đạo, quản lý điều hành và thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, tập trung triển khai đồng bộ các nội dung của chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, tập trung triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện trong năm 2018, đặc biệt quan tâm thực hiện các hoạt động xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, bảo đảm bộ máy công vụ hoạt động thông suốt, hiệu quả đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân. Gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương với kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, đưa nội dung cải cách hành chính là một nội dung quan trọng đánh giá cán bộ công chức, viên chức hàng năm.
Thứ hai, tổ chức thực hiện đồng bộ, hệ thống, hiệu quả các nội dung cải cách hành chính; trọng tâm là: Tập trung thực hiện công tác cải cách thể chế, thẩm định, kiểm tra rà soát văn bản, công bố văn bản hết hiệu lực; Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ đặc biệt trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo hiểm, tài nguyên môi trường, cải thiện mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong các giao dịch hành chính và dịch vụ hành chính công; rà soát, sắp xếp, sáp nhập các trường học có số lớp, số học sinh thấp trên địa bàn huyện để hình thành các trường liên cấp theo địa bàn xã; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ  của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.
Thứ ba, gắn cải cách hành chính với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy sức mạnh tập thể, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện, giám sát, kiểm tra, đấu tranh với các biểu hiện và hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, đẩy mạnh đối thoại và công khai, minh bạch kế hoạch, chương trình, nội dung hoạt động cải cách hành chính nhà nước ở địa phương.
Thứ tư, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử. Tiếp tục triển khai tốt việc ứng dụng có hiệu quả phần mềm quản lý công việc liên thông từ UBND huyện đến 100% cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã thị trấn để tạo lập môi trường làm việc thông suốt. Tập trung chỉ đạo, giải quyết triệt để TTHC, xử lý nghiêm thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan trong việc chậm giải quyết TTHC. Thực hiện đồng bộ và có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử dùng chung; quan tâm hướng dẫn công chức sử dụng thành thạo các thao tác trong quá trình vận hành, nâng tỷ lệ giải quyết TTHC sớm hạn và đúng hạn; hạn chế tối thiểu tiến tới không còn hồ sơ quá hạn. Đảm bảo thực hiện 100% các TTHC liên thông theo đúng quy định. Duy trì hoạt động có hiệu quả của bộ phận TN&TKQ hiện đại cấp huyện, cấp xã; duy trì có hiệu quả hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến đến các xã, thị trấn; ứng dụng chữ ký số. Chỉ đạo triển khai xây dựng quy trình, áp dụng bộ tiểu chuẩn ISO 9001:2015; phấn đấu cải thiện, nâng cao các chỉ số về nâng cao năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công và chỉ số cải cách hành chính cấp huyện.
Thứ năm, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của đường dây nóng, công tác tiếp dân và giải quyết kiến nghị người dân. Đa dạng các kênh thông tin tiếp nhận ý kiến góp ý phản ánh của người dân, doanh nghiệp; mở rộng kênh lắng nghe, tiếp nhận các thông tin về cải cách hành chính. Xác định hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 là hành động thiết thực, là nhiệm vụ đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân./.
 
 (Nguồn Phòng Nội vụ)